Vi är bättre än naturen
på att ta hand om ert avfall.

Våra nyttor

Vi ser till helheten när vi har fokus på hållbarhet. När vi gör om avfall till energi i Sverige minskar klimatavtrycken i Europa. Vår Miljötjänst kombinerar lokal, regional och global nytta för våra kunder och samhället i stort.

Det gör vi genom:

Effektiv energiåtervinning

  • Mängd producerad värme av avfall.
  • Mängd producerad el av avfall.

Resurshushållning

  • Mängd producerade askor från avfall som går till deponi respektive konstruktion.
  • Mängd utsorterad och återvunnen metallskrot från avfall.
  • R1, energiåtervinningseffektivitet.

Minskad klimatpåverkan

  • Mängd minskade nettoutsläpp av CO2 och den samhällsekonomiska vinsten av de minskade klimatutsläppen.

Avgiftning

  • Mängd tungmetaller (As, Cd, Cr, Hg, Pb) som tagits ur kretsloppet och de samhällsekonomiska miljö- och hälsovinster som uppstår vid avgiftningen.

Klimatbokslut

Resultaten från våra klimatbokslut gör oss mer relevanta på en konkurrensutsatt värmemarknad.

Vilka utsläpp har vi tillsammans med våra kunder undvikit genom vår existens och verksamhet? Vilka alternativ skulle behöva rycka in för att producera värme, ånga och el och vad skulle hända på deponier runt om i Europa? Hur står vi oss i jämförelse med andra fjärrvärmeföretag? Går det att värdera vårt hållbarhetsarbete i ett kostnadsperspektiv? Konsultföretaget Profu hjälper oss att ta fram rapporten som svarar på dessa och fler frågor. Rapporten jämför även med tidigare års klimatbokslut och hur klimatpåverkan har förändrats.

Klimatbokslut 2018

Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag, som genomför och tar fram bokslutet. Vi är ett av 28 energiföretag i Sverige som gör ett klimatbokslut.

Beteckningen SSF står för Södra Stockholms fjärrvärmenät. Med det avses det sammanhängande fjärrvärmenät som försörjer våra ägarkommuner; Botkyrka, Huddinge, Södertälje samt Salem och Nykvarn med fjärrvärme. I analysen ingår även Söderenergis värmeleveranser till Stockholm Exergi. Söderenergi producerar fjärrvärmen och Södertörns Fjärrvärme respektive Telge Nät distribuerar och marknadsför fjärrvärmen i de nämnda kommunerna.

Fallstudie av vår Miljötjänst

Vilken roll kan avfallsförbränning med energiåtervinning spela i ett hållbart avfallssystem?

Det är huvudfrågan för denna rapport, som ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv med vida systemgränser analyserar Söderenergis verksamhet. Miljötjänsten som Söderenergi bidrar med innebär ökad resurshushållning och minskad miljö- och klimatpåverkan från samhällets avfall, samtidigt som vi hanterar vårt eget avfall på ett resurseffektivt och säkert sätt.

Läs den här

Effektiv energiåtervinning

Söderenergis R1-faktor är i snitt 1,2

Hur effektiv energiutvinningen är mäts med Energieffektivitetsfaktorn, R1. Ju högre R1-värdet är desto bättre är energiutvinningen. R1-värdet får lägst vara 0,65. Ett högt värde såsom 1,2 står sig bra mot avfallsförbränningen i Europa, och det är tack vara att vi inte bara producerar el utan också tar ut energin som fjärrvärme.

R1 2019, siffror per anläggning

Avfall som inte kan återanvändas till nya produkter i materialåtervinningen energiåtervinner vi, istället för att läggas på deponi. Det utgör ett naturligt steg i EU:s avfallstrappa.

Det är endast avfallsförbränning med effektiv energiutvinning får betraktas som återvinning. Det är fastställt i EU:s ramdirektiv för avfall samt i svenska avfallsförordningen.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 18 januari 2019 Kontaktperson för innehållet: Jan-Erik Haglund
WordPress Lightbox Plugin