Vi är bättre än naturen
på att ta hand om ert avfall.

Våra nyttor

Vi ser till helheten när vi har fokus på hållbarhet. När vi gör om avfall till energi i Sverige minskar klimatavtrycken i Europa. Vår Miljötjänst kombinerar lokal, regional och global nytta för våra kunder och samhället i stort.

Vi arbetar målmedvetet och metodiskt för att undersöka och upplysa fjärrvärme- och återvinningsföretag om de miljöeffekter som uppstår när avfallet levereras till Söderenergi för energiåtervinning. Miljötjänstens nyttor bygger på noggrann analys av producerad värme och el, miljöpåverkan från Söderenergis avfallsbehandling, och inkluderar siffror från Söderenergis klimatbokslut. Analysen visar också hur mycket tungmetaller som kommer in till Söderenergi och hur mycket vi släpper ut.

Resultaten som presenteras under respektive område är för helåret 2020. 

Effektiv energiåtervinning

  • Mängd producerad värme av avfall
  • Mängd producerad el av avfall

1 605 GWh värme och 262 GWh el enbart från avfall

När det gäller resurshushållning så visar vår uppföljning att vi genom vår energiåtervinning producerade 1 605 GWh värme och 262 GWh el från det avfall vi tog omhand. Denna energimängd skulle ha gått förlorad om avfallet hade deponerats. Genom energiåtervinningen av avfall har vi också undvikit att utnyttja en stor mängd jungfruliga biobränslen som i stället kan användas för framställning av till exempel biodrivmedel.

Resurshushållning

  • Mängd producerade askor från avfall som går till deponi respektive konstruktion
  • Mängd utsorterad och återvunnen metallskrot från avfall
  • R1, energiåtervinningseffektivitet 

30 964 ton konstruktionsmaterial 

Vid förbränningen bildas aska och rökgasreningsprodukter. Av totalt 54 320 ton aska återvanns c:a 30 964 ton (57 %) som konstruktionsmaterial på den mottagande avfallsanläggningen. Användningen av aska och rökgasreningsprodukt ger också en vinst ur resurshushållningsperspektiv då man därigenom kan undvika att bryta och utnyttja nya naturresurser för konstruktionsarbeten.

2 136 ton återvunnen metall 

Energiåtervinningen av avfall möjliggjorde att 2 136 ton metallskrot kunde återvinnas för produktion av ny metall. Metallskrot sorteras ut dels från avfallet vid Igelstaverket och dels från askan vid den anläggning där askan tas omhand.

R1-faktor är i snitt 1,2

Hur effektiv energiutvinningen är mäts med Energieffektivitetsfaktorn, R1. Ett högt värde såsom 1,2 står sig bra mot avfallsförbränningen i Europa, och det är tack vara att vi inte bara producerar el utan också tar ut energin som fjärrvärme. Se avsnittet ”Effektiv energiåtervinning

Minskad klimatpåverkan

  • Mängd minskade nettoutsläpp av CO2
    (för mer information se avsnittet ”Klimatbokslut” längre ned på sidan)

– 480 000 ton CO2

Om systemgränsen ur ett klimatperspektiv vidgas till att omfatta alternativ avfallshantering och energiproduktion så visar resultatet på att vår verksamhet bidrog till att minska de globala utsläppen av klimatgaser med 480 000 ton koldioxidekvivalenter.

  • Den samhällsekonomiska vinsten av de undvikna klimatutsläppen kan beräknas uppgå från 

ca 547 till ca 3 360 miljoner kr

Det finns flera metoder att beräkna den samhällsekonomiska vinsten av att dessa klimatutsläpp kunnat undvikas. Ett vanligt sätt att beräkna vinsten är att utgå från den svenska koldioxidskatten, enligt den beräkningen blir vinsten ca 547 miljoner kr. Trafikverkets expertgrupp ASEK kommer i sina beräkningar fram till betydligt högre undvikna samhällskostnader, ca 3 360 miljoner kr.

Avgiftning

  • Mängd tungmetaller (As, Cd, Cr, Hg, Pb) som tagits ur kretsloppet och de samhällsekonomiska miljö- och hälsovinster som uppstår vid avgiftningen

107 ton omhändertagna tungmetaller 

Tungmetaller är skadliga för människor och miljö. Vår avgiftning av tungmetaller innebär att vi på ett betydande sätt bidrar till att minska kostnaderna för dyrbar sjukvård och skador på vår miljö. Våra analyser visar att vi under året avskilde och omhändertog drygt 107 ton av de fem tungmetallerna arsenik, kadmium, krom, kvicksilver och bly. Det avfall vi tar emot innehåller miljö- och hälsofarliga föroreningar som inte bör tillåtas cirkulera i samhället genom återvändning och materialåtervinning. Det kan handla om både organiska föroreningar som bisfenoler och klorerade paraffiner och skadliga tungmetaller. Genom energiåtervinning av avfall sker en avgiftning genom att de organiska föreningarna destrueras i våra pannor och tungmetallerna samlas effektivt via våra reningssystem upp i våra askor. Tungmetallerna i askorna förhindras att spridas vidare i naturen och i samhället genom en effektiv och säker deponering.

Klimatbokslut

Resultaten från våra klimatbokslut gör oss mer relevanta på en konkurrensutsatt värmemarknad.

Vilka utsläpp har vi tillsammans med våra kunder undvikit genom vår existens och verksamhet? Vilka alternativ skulle behöva rycka in för att producera värme, ånga och el och vad skulle hända på deponier runt om i Europa? Hur står vi oss i jämförelse med andra fjärrvärmeföretag? Går det att värdera vårt hållbarhetsarbete i ett kostnadsperspektiv? Konsultföretaget Profu* hjälper oss att ta fram rapporten som svarar på dessa och fler frågor. Rapporten jämför även med tidigare års klimatbokslut och hur klimatpåverkan har förändrats.

Klimatbokslut 2020

I rapporten används beteckningen SSF, den står för Södra Stockholms fjärrvärmenät. Det är det sammanhängande fjärrvärmenät som försörjer våra ägarkommuner; Botkyrka, Huddinge, Södertälje samt Salem och Nykvarn med fjärrvärme. Söderenergi producerar fjärrvärmen och SFAB respektive Telge Nät distribuerar och marknadsför fjärrvärmen i de nämnda kommunerna. I analysen ingår även Söderenergis värmeleveranser till Stockholm Exergi.

*Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag, som genomför och tar fram bokslutet. Vi är ett av 36 energiföretag i Sverige som gör ett klimatbokslut.

Effektiv energiåtervinning

Söderenergis R1-faktor är i snitt 1,2

Hur effektiv energiutvinningen är mäts med Energieffektivitetsfaktorn, R1. Ju högre R1-värdet är desto bättre är energiutvinningen. R1-värdet får lägst vara 0,65. Ett högt värde såsom 1,2 står sig bra mot avfallsförbränningen i Europa, och det är tack vara att vi inte bara producerar el utan också tar ut energin som fjärrvärme.

R1 2020, siffror per anläggning

Avfall som inte kan återanvändas till nya produkter i materialåtervinningen energiåtervinner vi, istället för att läggas på deponi. Det utgör ett naturligt steg i EU:s avfallstrappa.

Det är endast avfallsförbränning med effektiv energiutvinning får betraktas som återvinning. Det är fastställt i EU:s ramdirektiv för avfall samt i svenska avfallsförordningen.

Fallstudie av vår Miljötjänst

Vilken roll kan avfallsförbränning med energiåtervinning spela i ett hållbart avfallssystem?

Det är huvudfrågan för denna rapport, som ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv med vida systemgränser analyserar Söderenergis verksamhet. Miljötjänsten som Söderenergi bidrar med innebär ökad resurshushållning och minskad miljö- och klimatpåverkan från samhällets avfall, samtidigt som vi hanterar vårt eget avfall på ett resurseffektivt och säkert sätt.

Rapporten är framtagen 2018.

Söderenergis miljötjänst – Fallstudie och analys av 2050 CONSULTING

Sidan uppdaterades senast: 10 maj 2021 Kontaktperson för innehållet: Karin Medin
WordPress Lightbox Plugin