Vi är bättre än naturen
på att ta hand om ert avfall.

Våra nyttor

Vi ser till helheten när vi har fokus på hållbarhet. När vi gör om avfall till energi i Sverige minskar klimatavtrycken i Europa. Vår Miljötjänst kombinerar lokal, regional och global nytta för våra kunder och samhället i stort.

Vi arbetar målmedvetet och metodiskt för att undersöka och upplysa fjärrvärme- och återvinningsföretag om de miljöeffekter som uppstår när avfallet levereras till Söderenergi för energiåtervinning. Miljötjänstens nyttor bygger på noggrann analys av producerad värme och el, miljöpåverkan från Söderenergis avfallsbehandling, och inkluderar siffror från Söderenergis klimatbokslut. Analysen visar också hur mycket tungmetaller som kommer in till Söderenergi och hur mycket vi släpper ut.

Samhällsnyttan som vår energiåtervinning av avfall leder till:

Effektiv energiåtervinning

  • Mängd producerad värme av avfall
  • Mängd producerad el av avfall

Under 2021 återvann vi 1 760 GWh värme och 337 GWh el.

Effektiv energiåtervinning av avfall. Vi har mycket effektiva produktionsanläggningar för energiåtervinning av avfall, inte minst i ett europeiskt perspektiv. Denna energimängd som skulle ha gått förlorad om avfallet i stället hade deponerats. Genom energiåtervinningen av avfall har vi också kunnat undvika att använda en stor mängd jungfruliga biobränslen som i stället kan användas till framställningen av exempelvis biodrivmedel.

Resurshushållning

  • Mängd producerade askor från avfall som går till deponi respektive konstruktion
  • Mängd utsorterad och återvunnen metallskrot från avfall
  • R1, energiåtervinningseffektivitet 

28 523 ton konstruktionsmaterial under 2021. Av totalt 53 912 ton aska återvanns 28 523 ton (ca 53%) som konstruktionsmaterial på den mottagande avfallsanläggningen.

Vid förbränningen bildas olika typer av askor. Användningen av aska som konstruktionsmaterial ger en resursmässig vinst då man därigenom kan undvika att bryta och utnyttja nya naturresurser för konstruktionsarbeten. Den insamlande och koncentrade mängden aska ger också förutsättningar att utvinna värdefulla ämnen ur askan.

Under 2021 kunde 2 726 ton metallskrot materialåtervinnas.

Energiåtervinningen av avfall möjliggjorde att 2 726 ton metallskrot kunde återvinnas för produktion av ny metall. Metallskrot sorteras ut dels från avfallet vid Igelstaverket och dels från askan vid den anläggning där askan tas omhand.

R1-faktor är i snitt 1,23

Hur effektiv energiutvinningen är mäts med Energieffektivitetsfaktorn, R1. Ett högt värde såsom 1,2 står sig bra mot avfallsförbränningen i Europa, och det är tack vara att vi inte bara producerar el utan också tar ut energin som fjärrvärme. Se avsnittet ”Effektiv energiåtervinning

Minskad klimatpåverkan

För mer information se avsnittet ”Klimatbokslut” längre ned på sidan.

  • Mängd minskade nettoutsläpp av CO2

– 612 000 ton

Om systemgränsen ur ett klimatperspektiv vidgas till att omfatta alternativ avfallshantering och energiproduktion så visar resultatet på att vår verksamhet bidrog till att minska de globala utsläppen av klimatgaser med 612 000 ton koldioxidekvivalenter.

 

Avgiftning

  • Mängd tungmetaller (As, Cd, Cr, Hg, Pb) som tagits ur kretsloppet och de samhällsekonomiska miljö- och hälsovinster som uppstår vid avgiftningen

Under 2021 avskilde och omhändertog Söderenergi drygt 105 ton av de fem tungmetallerna arsenik, kadmium, krom, kvicksilver och bly.

Avgiftning av avfall. Vi har noggrann kontroll på det avfall vi tar emot för energiåtervinning. Avfallet innehåller miljö- och hälsofarliga föroreningar som inte bör tillåtas cirkulera i samhället genom återvändning och materialåtervinning. Det handlar om både miljö- och hälsoskadliga organiska föroreningar som bisfenoler och klorerade paraffiner, och om skadliga tungmetaller. Genom energiåtervinning av avfall sker en avgiftning av avfallet. De organiska föroreningarna destrueras i våra pannor och tungmetallerna samlas effektivt upp i våra askor via våra reningssystem. Vi utför även noggranna kontroller av våra askor, bland annat avseende innehållet av tungmetaller. Tungmetallerna i askorna förhindras att spridas vidare i naturen och i samhället genom en effektiv och säker deponering.

 

Klimatbokslut

Söderenergis klimatbokslut ger en helhetsbild av direkt klimatpåverkan och undvikna utsläpp. För varje kg CO2e som vår verksamhet gav upphov till under 2021 så bidrog vi samtidigt till att utsläpp av 3,5 kg CO2e kunde undvikas på annat håll.

Med ”vår verksamhet” menar vi Söderenergi som produktionsbolag av fjärr- och kraftvärme, tillsammans med SFAB och Telge Nät som distribuerar fjärrvärmen till alla fantastiska kunder som nyttjar den. Det är vårt gemensamma bidrag till ett hållbart samhälle.

Vilka utsläpp har vi tillsammans undvikit genom vår existens och verksamhet? Vilka alternativ skulle behöva användas för att producera värme, ånga och el och vad skulle hända på deponier runt om i Europa?

Klimatbokslutet bygger på konsekvensprincipen och svarar på frågorna ”om vi inte fanns”. En metod som beräknar effekten av alla konsekvenser på klimatpåverkan som företaget ger upphov till, både positiva och negativa. Här kan du också ta del av jämförelsen med tidigare år och hur klimatpåverkan har förändrats.

Klimatbokslut 2021

I rapporten används beteckningen SSF, den står för Södra Stockholms fjärrvärmenät. Det är det sammanhängande fjärrvärmenät som försörjer; Botkyrka, Huddinge, Södertälje samt Salem och Nykvarn med fjärrvärme. I analysen ingår även Söderenergis värmeleveranser till Stockholm Exergi.

Det är Profu som ger oss en helhetsbild av vår klimatpåverkan. Ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö. I Sverige är det idag 40 företag som gör ett klimatbokslut.

Effektiv energiåtervinning

Söderenergis R1-faktor är i snitt 1,23

Hur effektiv energiutvinningen är mäts med Energieffektivitetsfaktorn, R1. Ju högre R1-värdet är desto bättre är energiutvinningen. R1-värdet får lägst vara 0,65. Ett högt värde såsom 1,23 står sig bra mot avfallsförbränningen i Europa, och det är tack vara att vi inte bara producerar el utan också tar ut energin som fjärrvärme.

R1 2021, siffror per anläggning

Avfall som inte kan återanvändas till nya produkter i materialåtervinningen energiåtervinner vi, istället för att läggas på deponi. Det utgör ett naturligt steg i EU:s avfallstrappa.

Det är endast avfallsförbränning med effektiv energiutvinning får betraktas som återvinning. Det är fastställt i EU:s ramdirektiv för avfall samt i svenska avfallsförordningen.

Fallstudie av vår Miljötjänst

Vilken roll kan avfallsförbränning med energiåtervinning spela i ett hållbart avfallssystem?

Det är huvudfrågan för denna rapport, som ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv med vida systemgränser analyserar Söderenergis verksamhet. Miljötjänsten som Söderenergi bidrar med innebär ökad resurshushållning och minskad miljö- och klimatpåverkan från samhällets avfall, samtidigt som vi hanterar vårt eget avfall på ett resurseffektivt och säkert sätt.

Rapporten är framtagen 2018.

Söderenergis miljötjänst – Fallstudie och analys av 2050 CONSULTING

Sidan uppdaterades senast: 12 maj 2022 Kontaktperson för innehållet: Karin Medin
WordPress Lightbox Plugin