Sol, vind och vatten är utmärkta energikällor.
Men inte i alla väder och i våra städer.

Våra val

Fjärrvärmen har en fantastisk förmåga att bidra till hållbara samhällen. Vi vet att vår framgång bygger på att andra också ska vilja att vi lyckas. Därför pratar vi inte längre om vad fjärrvärme är. Eller hur fjärrvärmen fungerar. Vi pratar om varför den behövs. Vårt självpåtagna producentansvar är inte resultatet av en yttre kraft som säger att vi måste. Vårt producentansvar är resultatet av en inre kraft som säger att vi vill. Hållbar framtid handlar om att välja.

Våra ställningstaganden

Vi behöver mindre avfall och mer energi på jorden

Vårt producentansvar är självklart och självpåtaget

Förbjud ny fossil plast. Vi behöver inte plasten. Plasten behöver oss.

Sluta importera farligt internetavfall                 

Avfallsaska, ett problem idag och en resurs i morgon

Svenska skogen är en viktig resurs i kampen för klimatet

Glesbygdslösningar i tätorter motverkar hållbara samhällen

När effekt har betydelse behöver vi mer kraftvärme

Värna mark för hållbar och efterfrågad energiproduktion

Klimatet kräver minusutsläpp av koldioxid

Hållbara transporter kräver korta beslutsvägar och längre lastbilar

Söderenergi är i sig ett vägval. När våra kommunala ägare under förra seklet valde att investera miljarder i fjärrvärme och i Söderenergi följdes det av ett långsiktigt och ansvarsfullt åtagande för kommande styrelser och ledningar. Vi har en lång tradition av att väga för- och nackdelar inför viktiga beslut. Vi var tidiga med att välja bort fossil koleldning för att minska vårt klimatavtryck. Vi var tidiga med att bygga ett av Sveriges största kraftvärmeverk för att producera grön el. Med nya insikter och djupare kunskaper ökar vår förmåga att välja rätt väg. Men vi råder inte över alla beslut. 

Hållbarhet

Söderenergi har en helhetssyn på hållbar utveckling som inkluderar såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Detta genomsyrar hela verksamheten och alla leverantörer som vi kan påverka genom vårt agerande.

Söderenergi har som mål att ligga i framkant i valet av teknik och avfallsbränsle. Vi ska välja återvunna och förnybara avfallsbränslen samt minimera användningen av ändliga naturresurser. Miljötjänsten som Söderenergi bidrar med ökar resurshushållningen och minskar miljö- och klimatpåverkan från samhällets avfall. Samtidigt hanterar vi vårt eget avfall på ett miljöriktigt sätt.

Som arbetsgivare, granne och lokalt förankrat företag samarbetar och stödjer vi organisationer som delar våra värderingar och vår syn på ett hållbart samhälle. Vi lägger också stort fokus på att minimera vår lokala påverkan i Södertälje.

Att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter är hållbar utveckling för oss.

 

Vår hållbarhetspolicy bygger på tre områden

Hållbar energiförsörjning – Vårt samhällsuppdrag
Säker och Attraktiv arbetsplats – Arbetsglädje främjar vår hälsa
Affärsetik – Vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer

Hållbarhetspolicy

Arbetssätt

Vårt hållbarhetsarbete genomförs och drivs framåt med utgångspunkt från vår affärsplan, ett antal styrande dokument och ledningssystem. Affärsplan, ägardirektiv och policys är antagna och beslutade av Söderenergis styrelse. Våra riktlinjer som exempelvis personalstrategi och uppförandekod för leverantörer är beslutade av företagsledningen.

Affärsplanen ger en inriktning för vårt arbete på fem års sikt och konkreta mål för det kommande året. Baserat på bland annat identifierade risker, miljöaspekter och resultat från medarbetarenkäter utarbetas och uppdateras planen årligen. Uppföljning sker regelbundet så att korrigerande åtgärder kan vidtas.

Vårt arbete med miljö-, resurs- och arbetsmiljöfrågor sker enligt standarderna ISO 14001 och ISO 45001. Att vara certifierade hjälper hela företaget att öka medvetenheten kring frågor som berör miljö och arbetsmiljö. Uppföljningen av arbetet är en central del och sker bland annat genom interna och externa revisioner samt vid årliga genomgångar i ledningsgruppen. Med ledningssystemen identifieras systematiskt risker och förbättringsmöjligheter rörande miljö och arbetsmiljö.

Här kan du se Söderenergis certifikat för miljö och för arbetsmiljö.

Affärsetik

Vi ställer krav på att alla som levererar varor och tjänster till oss delar vår syn på affärsetik och hållbar utveckling och anlitar leverantörer med god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden.

I upphandlingar ligger alltid vår uppförandekod som grund. Den tydliggör vilka krav som ställs på alla leverantörer av varor och tjänster. Bland kraven finns rimliga arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter, motverkande av korruption, föreningsfrihet, rimlig och sund arbetsmiljö, minskad miljöbelastning och ökad återvinning av avfall.

Uppförandekod för leverantörer

Bränsle

Vid val av avfallsbränslen balanserar vi med tre viktiga miljömål: minskad klimatpåverkan, ökad resurshushållning och en giftfri miljö. Genom att utnyttja avfall som bränsle kan användningen av obrukade förnybara och fossila bränslen minska.

Vi använder återvunna och förnybara avfallsbränslen >99%

Nyttan med fjärrvärmen börjar redan i avfallstrappan – när materialåtervinnarna har sorterat ut det som går att cirkulera och använda på nytt, tar vi hand om resten och energiåtervinner det som blir kvar. Vi konkurrerar inte med materialåtervinning av avfall utan använder den energiresurs avfallet utgör och som annars skulle ha gått förlorad, alltså energiåtervinner avfallet.

Vi använder inte hushållsavfall, som i folkmun kallas sopor.

När det gäller skogsbränslen ställer vi krav på att de produceras enligt Global Compacts tio hållbarhetsprinciper, vilket bland annat innebär att ursprunget på avfallsbränslet inte får komma från illegala källor eller från skyddsvärda skogar.

De avfall vi energiåtervinner utgörs av källsorterat, förbehandlat och kvalitetskontrollerat avfall från till exempel industrier och affärer, så kallat verksamhetsavfall. Det utgörs av papper, trä, plast och gummi (ej bildäck) som av kvalitetsskäl inte kan eller bör materialåtervinnas.

Sammantaget omvandlar vi cirka 1 miljon ton per år till energi.

Andelen förnybara och återvunna bränslen stod för 99,5 % av den totala energiproduktionen under 2022.

 

Skogsbränsle (biobränsle), organiskt material som kan förnyas på relativt kort tid:

  • Skogsbränsle – rester från skogsavverkning samt biprodukter från skogsindustrin såsom spån och bark.
  • Träpellets – förädlas av såg- och kutterspån från gran och fur. En biprodukt från sågverk och hyvlerier.
  • Tallbeckolja – biprodukt som uppstår vid pappersmassetillverkning.

Returbränslen som inte kan användas på något annat sätt:

  • Returträ – utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke från byggen, industri, handel och kontor.
  • Utsorterat avfall (SRF) – kontors- och industriavfall som består av papper, trä, plast och gummi (ej däck), som krossats, siktats och rensats från metaller, sand och andra föroreningar.

Övriga bränslen:

  • Eldningsolja – används för att tända våra pannor och när det är riktigt kallt. Utgör mindre än 1% av våra bränslen.

 

Sidan uppdaterades senast: 24 februari 2023 Kontaktperson för innehållet: Camilla Koebe
WordPress Lightbox Plugin