Fjärrvärme är i det
närmaste perfekt

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande formulerar vi i en tid när jordens resurser utarmas och avfallsbergen växer. Vi blir fler människor som konsumerar mer. Därför behöver vi alla göra vad vi kan för att leva och verka hållbart. Vi behöver mindre avfall och mer energi på jorden. Därför använder vi ditt avfall som en resurs för att göra energi åt andra. Sverige är sedan decennier en världsledande nation som vet hur man skapar energi ur avfall, klimatsmart och resurseffektivt. Vi är bland de största fjärrvärmeföretagen i Sverige. Med teknik i framkant är vi stolta att kunna erbjuda vår Miljötjänst till nytta för kunder inom energi och återvinning.

Affärsmodell

Vår Miljötjänst, en affärsmodell för fjärrvärme

Vår nytta med fjärrvärme börjar redan i avfallstrappan. Vi minskar behovet av deponier i Europa. När materialåtervinnarna sorterat ut material som återigen kan cirkulera och göra nytta i samhället tar vi hand om resten. Vi gör energi av avfallet, resurseffektivt och klimatsmart. Utsläpp i luft och vatten renas. Miljö- och hälsofarliga ämnen stoppas från att cirkulera vidare i samhället. Askor och restprodukter hanteras säkert och koncentreras för framtida materialåtervinning. Vi utför en Miljötjänst som kombinerar lokal, regional och global nytta för producenter, återvinningsföretag, fastighetsägare och fjärrvärmekollektivet.

Miljötjänstens cirkulära nyttor

Nyttorna som vi tillsammans med återvinningsföretag och fjärrvärmekunder skapar ligger till grund för vårt verifikat;

  • Effektiv energiåtervinning
  • Resurshushållning
  • Minskad klimatpåverkan
  • Avgiftning

Vi arbetar målmedvetet och metodiskt för att undersöka och upplysa fjärrvärme- och återvinningsföretag om de miljöeffekter som uppstår när avfallet levereras till Söderenergi för energiåtervinning. Miljötjänstens nyttor bygger på noggrann analys av producerad värme och el, miljöpåverkan från Söderenergis avfallsbehandling, och inkluderar siffror från Söderenergis klimatbokslut. Analysen visar också hur mycket tungmetaller som kommer in till Söderenergi och hur mycket vi släpper ut.

 

Vi har analyserat och speglat verifikatets nyttor i FNs globala hållbarhetsmål. Resultatet redovisas i presentationen.

Presentationen stöds inte av alla webbläsare, använd Firefox.

 

Vårt verifikat 2 MEND-IX lovar spårbarhet, transparens och varumärkesskydd

 

Klimatet, de växande avfallsbergen och tungmetallerna i dem är en utmaning som kräver professionell hantering, spårbarhet och transparens. Enligt Världsbanken kommer avfallsmängden på jorden att öka med 70% till år 2050. Därför lovar vårt verifikat, 2 MEND-IX, spårbarhet och transparens. Verifikatet blir främst ett kvitto på de nyttor som uppstår när återvinningsföretag anlitar Söderenergi för energiåtervinning. Samarbetet ger ökad hållbarhet. Verifikatet 2 MEND-IX erbjuder också ett viktigt varumärkesskydd när den omfattande illegala avfallshanteringen exponeras och hanteras som ett verkligt problem inom Europa. Vi har identifierat tre områden där 2 MEND-IX kan göra stor nytta i framtiden;

Tungmetaller kräver spårbarhet och transparens

Vi som arbetar professionellt med energiåtervinning av uttjänta produkter som blir till avfall ser nu omfattningen av tungmetaller och riskerna med dem. Exempelvis vet vi att kadmium orsakar människors benskörhet till en kostnad av drygt fyra miljarder kronor varje år, bara i Sverige. Vår miljö- och samhällsekonomiska analys visar att vi under 2018 fångade upp och koncentrerade 120 ton miljö- och hälsofarliga tungmetaller.

Arsenik, bly, kadmium, krom och kvicksilver är miljö- och hälsofarliga ämnen som inte ska cirkulera i samhället.
Vår avgiftning avlastar dyr sjukvård och håller människor och natur friskare. Men det löser inte grundproblemet. Vi vill inte lämna fältet öppet för mer tungmetaller i produkter och avfall.
Vi vill öka spårbarheten och adressera risker och kostnader där de uppstår, i producentledet. Kemikalieinspektionen har funnit flera produkter med tungmetaller i och många är kroppsnära såsom självlysande hundhalsband, pannlampor och barnleksaker. Dessa produkter är ofta importerade från andra länder.

Illegal avfallshantering kräver spårbarhet och transparens

Illegal avfallshantering ligger på fjärde plats på Interpols lista över lukrativa brott. Det är en lockande verksamhet som ger mycket pengar och låga straff. I juni 2017 upptäcktes, i en internationell aktion koordinerad av Interpol, drygt 1,5 miljoner ton illegalt avfall runt om i välden. Detta kan jämföras med Sveriges import av anmälningspliktigt avfall, som uppgick till ca 2,8 miljoner ton under 2016. Exempelvis har Storbritannien stora problem med olaglig avfallshantering och stänger ned två sådana illegala verksamheter om dagen.

Givetvis måste den illegala avfallsverksamheten stoppas och resurserna tas till vara. Till viss del kan det göras genom skarpare kontroll från myndigheter och hårdare straff. Men även hederliga företag kan bidra till att dra undan benen för denna brottslighet genom att hantera avfallet klokt. Genom ett system för spårbarhet av avfallet kan samtliga aktörer i avfallskedjan känna sig trygga med att avfallet hanteras seriöst och med största möjliga miljöhänsyn.

Farligt internetavfall kräver spårbarhet och transparens

Konsumtionsbeteendet ändras snabbt. Nu gäller internethandel. År 2007 köpte svenskarna produkter för 18 miljarder kronor över nätet. 2017 har handeln ökat till 67 miljarder kronor. Vi är idag benägna att göra affärer med producenter vi inte känner till med innehållsförteckningar vi inte alltid förstår. Som konsumenter tappar vi kontrollen i en digitaliserad och global stormarknad.

Att tillåta sig vara godtrogen som konsument är i grund och botten något eftersträvansvärt och fint, och ett mått på hur hållbart vårt samhälle är idag. Och tillit är en konkurrensfördel för producenter som vägleder konsumenter till hållbara inköp. Men vi är inte där än. Lagar, konsumentskydd och producentansvar varierar från land till land. Vi tar därför konsumenternas parti och tänker driva opinion så länge som vi i askorna ser att internethandeln är farlig för människor och miljö, allt i enlighet med våra värderingar som bygger på öppenhet och respekt.

 

Genom att bjuda in andra fjärrvärme- och återvinningsföretag på denna plattform skapas en mer medveten och miljönyttig avfallsbehandling i avfallstrappan. Med hjälp av 2 MEND-IX kan vi med gemensamma krafter öka spårbarhet och transparens kring produkter och avfall och kommunicera värdet av det. Söderenergis långsiktiga mål är att producenter som ohållbart anstränger samhället med miljö- och hälsofarliga material och oklok design ska tvingas ompröva sina affärsmodeller.

Sidan uppdaterades senast: 18 januari 2019 Kontaktperson för innehållet: Karin Medin
WordPress Lightbox Plugin