Minska mängden fossil plast som går till energiåtervinning

Minskad konsumtion, förbättrad design och ökad sortering. Det är receptet för mindre fossil plast i våra utsläpp.  Och för framtiden krävs infångning av fossil koldioxid, CCS.

Varje år produceras 300 miljoner ton fossil plast världen över. Enligt WWF kan vi räkna med 600 miljoner ton år 2040, om produktionen fortsätter att öka i samma takt som nu. Idag är 99 procent av plasten av fossilt ursprung.

Totalt uppkommer årligen omkring 1,7 miljoner ton plastavfall i Sverige varav majoriteten, nästan 80 procent, går till energiåtervinning eller används som bränsle i industrin. Plastavfallet som skickas till förbränning omhändertas i el- och fjärrvärmesektorn men uppstår hos andra aktörer. Endast åtta procent av det svenska plastavfallet, främst förpackningar, går till materialåtervinning. (Naturvårdsverket)

Det är den fossila plasten som är den främsta orsaken till växthusgasutsläppen från avfallsförbränning. För att Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen minska.

Vad är det då som behöver göras för att minska mängden plast som går till energiåtervinning? De viktigaste åtgärderna är:

  • Minska konsumtionen och mindre fossil plast på marknaden.
  • Lägg betalningsansvaret för utsläppen på dem som sätter plast på marknaden. Det ska inte belasta fjärrvärmekunderna.
  • Ställ krav på de som använder plast, rapportering av plastavfall och koldioxidavtryck, eventuellt kvotplikt.
  • Uppdatera certifiering med verksamheters plastavfall (motsvarande klimatpåverkan).
  • Ändra designen på produkter som innehåller plast, så att de går att återvinna.
  • Öka sorteringen.

Men det går sannolikt inte att få bort all plast trots satsningar. Därför är det viktigt med:

  • Bidra med kunskap och helhetssyn till myndigheter som Naturvårdsverket och Boverket.
  • Skapa förutsättningar och möjliggöra för infångning av fossil koldioxid, CCS.

Det är också viktigt att notera att det finns fördelar med förbränning av plast. För att hantera riskavfall från till exempel sjukvården behöver vi fortsatt använda oss av förbränning.  En annan viktig aspekt är att energiåtervinningen minskar mängden mikroplaster som annars riskerar att förorena våra hav.

Sidan uppdaterades senast: 3 november 2023 Kontaktperson för innehållet: Camilla Koebe
WordPress Lightbox Plugin