FN:s globala hållbarhetsmål är 17.
Vi påverkar och bidrar till 14 av dem.

Hållbarhet

Söderenergis verksamhet spelar en viktig roll i det cirkulära samhället, i energisystemet och som en samhällsviktig funktion. Hållbarhet är grunden för Söderenergis verksamhet, arbete och utveckling.

Att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter är hållbar utveckling för oss. Således ska vår verksamhet ska drivas av ökad hållbarhet, kunna verifieras och även inkludera kunder och leverantörer.

Söderenergis viktigaste hållbarhetsfrågor handlar om

 • Tillhandahålla en tillförlitlig energiförsörjning
 • Klimat- och miljöpåverkan från verksamheten
 • Resurseffektivitet och cirkulära flöden
 • Hållbar och hälsosam arbetsmiljö
 • Gott medarbetarskap och ledarskap
 • Ansvarsfulla inköp och investeringar
 • Aktivt arbete med antikorruption och god affärsetik

Vår drivkraft är att förbättra livsvillkoren för kommande generationer inom de områden vi kan påverka.

Söderenergi står bakom och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål och har speglat vår verksamhet i de globala målen. Av totalt 17 mål påverkar och bidrar vi till 14.

Det betyder att vi har en helhetssyn på hållbar utveckling som inkluderar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Söderenergis hållbarhetsstrategi är vår huvudstrategi och vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete inom följande områden; Hållbar energiförsörjning, Attraktiv arbetsplats samt Affärsetik.

Här ligger vår utvecklingspotential och det vi gör i vår vardag – relaterat till de globala målen. Ta gärna del av respektive avsnitt nedan.

Hållbar energiförsörjning – klimat och miljö

Vårt samhällsuppdrag

Vi erbjuder tillförlitlig och konkurrenskraftig el och värme dygnet runt med minimal miljö- och klimatpåverkan. Och tjänsten energiåtervinning av avfall som inte kan eller bör återvinnas.

Det innebär att vi väljer återvunna och förnyelsebara bränslen samt minimerar användningen av ändliga naturresurser. Med energiåtervinning av verksamhetsavfall bidrar vi till cirkulära flöden och resurshushållning samtidigt som vi avgiftar samhället från miljö- och hälsoskadliga ämnen, och undviker dessutom utsläpp av koldioxid.

Vi arbetar samtidigt med att minska våra egna koldioxidutsläpp, och med koldioxidinfångning (bio-CCS) kommer vi i framtiden att ta bort koldioxid ur atmosfären – så kallade minusutsläpp.

Söderenergi är certifierad och arbetar med miljöfrågor enligt den internationella standarden ISO 14001. Ledningssystemet omfattar: Fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion med återvunna och förnybara avfallsbränslen ger leveranssäker energi med minimal miljö- och klimatpåverkan.

Här beskriver vi några exempel på hur hållbar energiförsörjning på Söderenergi bidrar.

Vårt bidrag till de globala målen:


Delmål 6.3:Att förbättra vattenkvalitet, minska föroreningar, minimera utsläpp av farliga kemikalier och väsentligt öka återvinningen senast 2030.Vårt bidrag:

 • avskiljer tungmetaller i energiproduktion och undviker därmed dessa i förorenat vatten från deponier
 • renar vatten som lämnar våra anläggningar genom bland annat filtrering, sedimentering, oljeavskiljare, kemisk rening osv

Delmål:Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.Vårt bidrag:

 • producerar resurseffektiv och planerbar fjärrvärme och el som räcker till många
 • levererar konkurrenskraftig energi dygnet runt med minimal miljö- och klimatpåverkan

Delmål 11.6:Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.Vårt bidrag:

 • tillhandahåller resurseffektiv fjärr- och kraftvärme till städernas infrastruktur
 • avancerade rening av rökgaser för att minska utsläpp av lustgas, svavel och kväveoxider
 • Miljötjänsten är en förutsättning för det cirkulära samhället

Delmål 12.4 & 12.5:Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Minska mängden avfall markant.Vårt bidrag:

 • förvarar och hanterar kemikalier på ett säkert sätt
 • källsortering på samtliga anläggningar
 • askor och utsorterad metallskrot återanvänds på marknaden

Delmål 13.2:Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.Vårt bidrag:

 • minskar de globala klimatutsläppen då vi energiåtervinner utsorterat verksamhetsavfall som annars skulle hamna på deponi i Europa
 • fasar ut den återstående, lilla, andelen fossilt bränsle som används för start av pannor
 • skapar förutsättningar för att fånga in koldioxid (bio-CCS) samt för dialog med politiken för att göra utvecklingen möjlig

Delmål 14.1:Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.Vårt bidrag:

 • plastavfall hindras från att nå haven när vi omhändertar verksamhetsavfall
 • hindrar farliga utsläpp i hav och vattendrag när vi avskiljer tungmetaller och kemikalier i vår förbränningsprocess

Delmål 15.2:Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar.Vårt bidrag:

 • skogsrester som används tas ut från ett hållbart skogsbruk (FSC-skog)
 • fasta biobränslen och biooljor har ett svenskt hållbarhetsbesked

Attraktiv arbetsplats – säker och hälsosam arbetsmiljö

Arbetsglädje främjar vår hälsa

Vi strävar efter välmående och engagerade medarbetare. En trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare och entreprenörer är vår högsta prioritet. Vi har en stark hälso- och säkerhetskultur som skyddar liv och människors välbefinnande. Vi tillvaratar mångfald och skapar inkluderande miljöer där nya lösningar och innovation uppmuntras. Våra värderingar styr såväl vårt ledarskap som medarbetarskap.

Söderenergi är certifierad och arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt den internationella standarden ISO 45001. Ledningssystemet omfattar: Fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion med återvunna och förnybara avfallsbränslen ger leveranssäker energi med minimal miljö- och klimatpåverkan.

Här beskriver vi några exempel på hur attraktiv arbetsplats på Söderenergi bidrar till hållbar utveckling.

Vårt bidrag till de globala målen:


Vårt bidrag:

 • erbjuder medarbetare balans mellan fritid och arbete, företagshälsovård och förmånligt friskvårdserbjudande
 • arbetar förebyggande för att säkerställa en säker och trygg fysisk och social arbetsmiljö
 • kontinuerlig uppföljning av medarbetarnas välmående

Vårt bidrag:

 • nolltolerans för alla former av kränkande särbehandling och diskriminering
 • arbetar aktivt med företagets värderingar och en sund företagskultur
 • strävar vi efter en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper och befattningar

Vårt bidrag:

 • har kollektivavtal med fackliga organisationer och uppförandekod för leverantörer
 • ställer krav på att varor och tjänster till oss ska vara framställda under förhållanden förenliga med till exempel FN:s Global Compact och FN:s barnkonvention
 • bidrar till en marknadssituation som präglas av konkurrens och ekonomisk tillväxt genom nyfikenhet, innovation och entreprenörskap

Vårt bidrag:

 • arbetar med värderingar som styr såväl ledarskapet som medarbetarskapet samt är en del av företagskulturen
 • tillvaratar mångfald och likabehandling då vi bland annat genomför lönekartläggning och efterfrågar mångfald vid rekrytering
 • genom vårt samhällsstöd stöttar vi lokala organisationer som engagerar ungdomar och främjar deras hälsa

Affärsetik – öppenhet, förtroende och respekt

I hela värdekedjan

Vi gör ansvarsfulla inköp och investeringar. Söderenergi samarbetar med andra aktörer som arbetar i enlighet med FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Vi arbetar i enlighet med god affärsetik, och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Vi upphandlar enligt offentlighetsprincipen och våra hållbarhetskriterier, och vi verkar för transparens och öppenhet.

Söderenergis uppförandekod tydliggör vilka krav som ställs på alla leverantörer av varor och tjänster.

Här beskriver vi några exempel på hur affärsetik på Söderenergi bidrar till hållbar utveckling.

Vårt bidrag till de globala målen:


Delmål 9.4:Att senast 2030 rusta upp infrastruktur och anpassa industrin till att bli renare, mer resurseffektiv och använda mer miljöriktig teknik.Vårt bidrag:

 • bidrar till kommunernas stabila energi-infrastruktur genom att tillhandahålla energi dygnet runt och året om, med minimal klimat- och miljöpåverkan
 • fjärr- och kraftvärmen produceras resurseffektivt i ett cirkulärt flöde
 • erbjuda negativa utsläpp (bio-CCS) som affärsmodell

Delmål 12.6:Uppmuntra företag att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.Vårt bidrag:

 • tillhandahåller miljönyckeltal som kan användas i kundernas hållbarhets¬rapportering
 • utvecklat verifikat till avfallskunder, det kvantifierar kvalitet och de nyttor som verksamhetsavfall bidrar till när det energiåtervinns i våra anläggningar
 • stöttar avfallsbranschen i deras påverkansarbete för ansvarsfull avfallshantering

Delmål 15.2:Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar.Vårt bidrag:

  ställer krav på att biobränslen:

 • vi köper tas ut från ett hållbart skogsbruk (till exempel FSC-skog)
 • har ett svenskt hållbarhetsbesked på plats

Delmål 16.5:Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.Vårt bidrag:

 • har uppförandekod för leverantörer samt granskar leverantörer avseende arbetsvillkor, miljö och antikorruption
 • internationellt marknadsarbete gör vi i nära dialog och samarbete med vårt inköpsbolag EFO som säkrar att våra krav på kvalitet, certifieringar, spårbarhet, egenkontroller och etik följs

Delmål 17.16:Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling.Vårt bidrag:

 • vi ställer upp och delar med oss av vår kunskap och expertis, till exempel genom att delta i nätverk och konferenser samt ta emot studiebesök
 • som aktiv medlem i flera bransch-organisationer påverkar vi regelverk, nationellt och internationellt, till exempel genom remissyttranden

Sidan uppdaterades senast: 7 februari 2024 Kontaktperson för innehållet: Camilla Koebe
WordPress Lightbox Plugin