Solen sprider värme ibland.
Vi gör det dygnet runt. Året om.
Tillsammans med våra partners

Samarbeten

Tillsammans skapar vi värde i flera led. Samverkan kännetecknar oss som företag och är något vi lever efter varje dag. Vår organisation och arbetssätt bygger på samarbete både internt och tillsammans med våra externa parter.

Som en förlängning av vår egen organisation delar vi arbetsdagen på våra anläggningar tillsammans med många andra. Personal från Biometria provtar och kontrollerar bränslet som kommer in. Lastmaskiner och hanteringen av våra bränslelager och depåer sköter maskinförare från Wasa Åkarn. I våra anläggningar är det personal från Enerco som ansvarar för industrirengöring och sanering. Fartygen som kommer in i Igelsta hamn lossas av kranförare från Södertälje hamn. Oxelösund hamn och personal är också en partner, både för fartygslossning och bränslelager. På Söderenergi driver vi förändringsarbete genom projekt vilket innebär att vi ofta anlitar externa projektledare från olika företag. Under sommarhalvåret då revisionsperioden pågår finns många entreprenörer på plats. Utifrån sina specifika kompetensområden är de med och säkerställer underhållsarbetet av pannorna och anläggningarna. Nedan beskrivs samarbetet utifrån våra centrala områden.

Produktionssamarbete

Ett av världens största och mest komplicerade fjärrvärmenät – Spännande!

Söderenergi har tillsammans med Stockholm Exergi och Norrenergi ett produktionssamarbete som innebär att vi tillsammans optimerar fjärrvärmeproduktionen för hela Storstockholm. Genom att säkerställa att anläggningarna i det sammankopplade nätet med lägst produktionskostnad används mest skapas en ökad driftnytta för parterna och dess kunder. Det innebär att vi gemensamt kan förlänga nyttjandetiden på våra miljömässigt och resursmässigt effektivaste anläggningar. I många fall stöttar vi varandra vid oplanerade pannstopp eller mycket kalla dagar för att undvika att elda fossilt.

I den gemensamma produktionen optimeras driften av närmare 100 anläggningar som producerar både värme och el. Det innebär att det krävs stor förståelse för helheten, både för att kunna optimera driften av anläggningarna och för att följa upp, förbättra och fördela den ekonomiska nyttan som uppstår.

Ungefär en tredjedel av Söderenergis totala fjärrvärmeproduktion exporteras till våra partners i samarbetet.

Inköp

På ett år omvandlar vi 1 miljon ton avfall till energi. Det gör vi med olika typer av bränslen. Idag har vi ett fyrtiotal leverantörer från olika delar av Sverige och från Europa.

Marknadsarbetet gör vi i nära dialog och samarbete med EFO. Ett inköpsbolag som Söderenergi äger tillsammans med sex andra kommunala energibolag. EFO står för expertisen och marknadskompetensen utanför Sverige, vilket gör att vi aktivt kan hitta nya marknader och billigare alternativ med bra miljöprestanda. De säkrar att våra högt ställda krav på kvalitet, certifieringar, spårbarhet, egenkontroller och etik följs.

Tillsammans med Söderenergis egen organisation för bränsleförsörjning säkras leverantörskontrakten.

Återvinning

Vi tar hand om avfall som ingen vill använda men vem tar hand om vårt avfall? Som aska och metallskrot.

Askorna från våra förbränningsanläggningar tas om hand av RagnSells på anläggningen Högbytorp norr om Stockholm. Sveriges ledande kretsloppsanläggning. Askorna är olika klassade beroende på vad som eldats. En del av askorna blir en del i jordtillverkning, de kan också användas som konstruktionsmaterial till vägar eller sluttäckningsmaterial på deponier. Aska som innehåller tungmetaller och andra miljöstörande ämnen som producenter anstränger samhället med tas bort ur kretsloppet. I processen blandas olika askor med varandra tillsammans med vatten enligt specifika recept. Resultatet blir ett betongliknande material där föroreningarna ligger fastlåsta och deponeras säkert på Högbytorps anläggning.

Metallskrot blir till nya produkter i stålindustrin. Vår partner Kuusakoski Recycling tar årligen hand om ca 900 ton skrot och omvandlar den i sin tur till ny råvara. Det gör de på sin anläggning i Gävle, Sveriges stålbälte. En stor del av metallskrotet vi hanterar kommer från det returträ som utsorteras på vår anläggning.

Transporter

3 miljoner m³ bränsle per år kräver sina transporter och logistik. Vi lägger stor kraft på att minimera klimatpåverkan genom att skapa effektiva och hållbara transporter inom samtliga transportslag.

Fartyg
Sjöfrakt till Igelsta kaj står för hälften av den totala volymen. Den baseras främst på returfrakter, dvs fartyg som annars skulle gå tillbaka från Europa utan last. Ett smart utnyttjande av resurser. Det är Söderenergis inköpsbolag EFO som ansvarar för hela kedjan från inköp till sjöfrakt.

Tåg
Med tågtransporter i kombination med goda lagringsmöjligheter är terminalen i Nykvarn Söderenergis hörnsten avseende bränslelogistik. Green Cargo har sedan 2009, då terminalen togs i drift, ansvarat för järnvägstransporterna från avsändande järnvägsterminal till bränsleterminalen i Nykvarn.

Lastbil
Foria sköter alla transporter från vår bränsleterminal i Nykvarn. På terminalen drivs alla lastmaskiner och fordon med 100 % biodrivmedel. Vi är extra stolta över vår 98-tons lastbil, Sveriges längsta och tyngsta flisbil som körs på dispens mellan terminalen och Igelstaverket. Alltransport sköter transporterna av returträ från Oxelösund och Nova Tank våra transporter av flytande bränslen främst från ODEC-depån.

Samhällsstöd

Som arbetsgivare, granne och lokalt förankrat företag samarbetar och stödjer vi organisationer som delar våra värderingar och vår syn på ett hållbart samhälle.

Miljömedvetna ungdomar, pengar till idrottsföreningar och en skräpfri närmiljö summerar det lokala hållbarhetsprojektet vi haft under många år. Initiativet är ett samarbete mellan Söderenergi och Städa Sverige där vi flera gånger om året har städdagar tillsammans med ungdomar och ledare från olika klubblag.

Andra organisationer vi stödjer med ungdomar i fokus är bland andra; Nattvandrarna, SBBK och Södertälje Sportklubb.

Branschen

Vi tycker att det är viktigt att vi med våra insikter och kunskaper tar plats i samhällsdebatten och att ny kunskap delas mellan oss i branschen. Att vara med och påverka så att nya regler och lagar blir bra för vår verksamhet är också nyckelfrågor för oss. Vi behöver göra vår egen röst hörd men det är också en styrka att enas i viktiga frågor tillsammans med våra branschkollegor. Därför är vi aktiva i flera branschorganisationer som skapar värde för Söderenergi. Vi medverkar också i utvecklingsprojekt på många områden tillsammans med våra branschkollegor, i allt från tekniska frågor till systemstudier om framtiden.

Föreningar där vi är engagerade: Energiföretagen Sverige, Svebio (Svenska bioenergiföreningen)Energiforsk, Avfall Sverige samt Värme- och kraftföreningen.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 28 december 2022 Kontaktperson för innehållet: Kommunikation
WordPress Lightbox Plugin