16 februari 2024

89 ton tungmetaller

Så mycket tungmetaller, främst bly, stoppades från att cirkulera i samhället under förra året. Att Söderenergi producerar värme och el är säkert bekant, men vi gör så mycket mer tillsammans med våra partners. Här kommer några siffror på samhällsnyttan under 2023.

Hållbar energiförsörjning på Söderenergi

På ett år omvandlar vi cirka 1 miljon ton avfall från skogs- och återvinningsindustrier till energi. Under 2023 stod andelen förnybara och återvunna bränslen för 99,7 % för vår totala energiproduktion som gav 2 418 GWh värme till södra Stockholmsregionen och 277 GWh el. Samtidigt som samhället avgiftades från 89 ton tungmetaller återvanns 1 560 ton metallskrot och 25 100 ton bottenaska som kan bli nya produkter och konstruktionsmaterial. Inte dåligt! Vår Miljötjänst genererar flera samhällsnyttor – du kan läsa mer om dem här.

2023 var ett händelserikt år både i vår omvärld och på Söderenergi med en stor andel pågående projekt. Klimatfrågan är fortsatt i fokus och energi har spelat en viktig roll i debatten. I slutet av 2023 kom Sveriges nya och efterlängtade fjärrvärme- och kraftvärmestrategi. En strategi som tydligt pekar ut fjärrvärmens viktiga roll idag och i framtiden.

Några av våra händelser under 2023

  • I början av året tog Söderenergis styrelse investeringsbeslut för Silo 4, en viktig milstolpe i vårt program för framtida bränsleförsörjning inom Igelstaverket. Den möjliggör bland annat förstärkt och sluten lagring, redundans i bränsletillförsel till våra anläggningar, en bättre arbetsmiljö samt frigörande av strategiska ytor. Grund- och anläggningsarbetet är i full gång för att stå klart när det nyckelfärdiga bränslelagrings- och transportsystemet levereras under våren 2024.
  • I april gick startskottet på vår hittills största projektfas avseende bio-CCS med delprojekten; Teknik, Tillstånd, Affärsmodell, Transport och slutlagring. Under året har vi nått två milstolpar. Vi har genomfört samråd som en del av tillståndsansökan och vi har, efter utredningar, valt den avskiljningsteknik som fungerar bäst med vår befintliga verksamhet. Bio-CCS är en fråga som har fått mycket positiv uppmärksamhet, inte minst under dialoger med olika intressenter.
  • Söderenergi medverkar i Fossilfritt Sverige och vi har som mål att basproduktionen på Igelstaverket ska vara fossilbränslefri 2025. Under 2023 konverterades fossil start- och stödolja för ytterligare en panna till bioolja och därmed har två (av tre) delmål uppnåtts.
  • Som ett fortsatt led mot fossilfria transporter, inom alla transportslag, startade vi under hösten ett projekt för laddinfrastruktur för elektrifierade transporter. Initialt fokuserar vi på Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn, en förutsättning för nästa utvecklingssteg av vår 98-tons lastbil.
  • För att bidra till kommunernas stabila energiinfrastruktur har vi byggt en pumpstation i Almnäs. Denna ökar kapaciteten i fjärrvärmenätet och vi kan därmed försörja nyetablering av företag i logistikområdet Stockholm syd och i Nykvarn. Söderenergis gemensamma projekt med Telge Nät är nu i mål och pumpstationen driftsattes under kvartal fyra.
  • Genom Miljötjänsten kvantifierar vi nyttan per avfallskund. Fem nya verifikat tecknades under 2023, kunder som har sin verksamhet i Sverige, Tyskland och Frankrike.

Ett urval saxat från Söderenergis Års- och hållbarhetsredovisning som publiceras längre fram.