19 oktober 2022

DN Debatt. ”Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien”

Företrädare för Fossil­fritt Sverige och ett 20-tal branscher uppmanar den nya regeringen att gasa på i klimat­omställningen, i stället för att bromsa in.

Som en av företrädarna bakom debattartikeln står Karin Medin, Söderenergis vd. Här representerar Karin färdplanen för uppvärmningssektorn.

I artikeln nämns sex prioriterade områden inför nästa mandatperiod.

  1. En blocköverskridande energi­uppgörelse är nödvändig för att ­företagen ska våga investera lång­siktigt. Undanröj hinder för alla fossilfria energislag, utbyggnad av överföringskapacitet och energieffektivisering så att mer el blir tillgängligt snabbt. Arbeta parallellt med acceptansfrågan för kraftproduktion.
  2. Tillståndsprocesserna bör ta ­hälften så lång tid som i dag. Flera av Miljöprövningsutredningens och Klimaträttsutredningens förslag bör genomföras omgående, exempel­vis så att företag som ställer om en del av sin verksamhet inte leder till omprövning av hela tillståndet.
  3. Ge det privata näringslivet möjlighet att utveckla resurseffektiva affärsidéer genom en uppdaterad avfalls­definition och ökade möjligheter att äga och återvinna sitt avfall.
  4. Öka utbildningskapaciteten ­dramatiskt, då kompetensbrist är ett av våra största problem. Exempelvis inom batteriområdet examineras cirka 50 ingenjörer årligen samtidigt som behovet uppskattas till minst 1 500. Undanröj hinder för att använda utländsk expertkompetens.
  5. Driv aktivt frågan om att kunna stödja användningen av rest­produkter från skogsbruket i EU:s klimatregelverk inom industri och för transporter, samt möjliggör för EU-länderna att ha lägre skatter på biobränsle.
  6. Anta en strategi för infångning, lagring och användning av koldioxid från industrins och värmeverkens rökgaser så att produktionen blir klimatneutral eller klimatpositiv.

Ta del av debattartikeln i Dagens Nyheter, den 18 oktober. ”Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien” – DN.SE

Vi vill tillsammans med den till­trädande regeringen göra hela Sverige till en permanent världsutställning för fossilfri teknik som andra länder kan använda och inspireras av. Det skulle bli vår viktigaste exportprodukt i historien.

 

Om du vill läsa mer om färdplanen för uppvärmningssektorn: Utvecklingsplattform Uppvärmning (fardplanvarme.se)