24 april 2024

Klimatpåverkan skulle vara 278 800 ton CO2e högre om vi inte fanns

I Söderenergis klimatbokslut studeras verksamhetens totala nettoklimatpåverkan i samhället. Alla våra utsläpp finns med, tillsammans med de utsläpp vi indirekt orsakar eller undviker i omvärlden.

Den samlade klimatpåverkan för 2023 är: –278 800 ton CO2e. Som en jämförelse motsvarar det utsläppen från 1 tur- och returresa med flyg till Lissabon för alla 300 000 invånare i ägarkommunerna, det vill säga Botkyrka, Huddinge och Södertälje.

Söderenergi gör ett klimatbokslut för att se hur vår verksamhet, fjärr- och kraftvärmen, tillsammans med våra aktiva val bidrar till klimatpåverkan. Bokslutet är ett verktyg i vårt utvecklingsarbete. Det är också ett kvitto på att Söderenergi tillsammans med SFAB, Telge Nät och fjärrvärmekunderna bidrar till klimatnytta i samhället. Det är också glädjande att följa hur vår omvärld blir bättre.

Summan av all vår klimatpåverkan är negativ vilket innebär att det uppstår mindre utsläpp med vår verksamhet än utan. Det vill säga om det vi gör skulle ersättas med andra alternativ. Om vi inte producerade värme och el med det bränsle och den resurshushållning vi har, så skulle utsläppen bli större.

Ta del av Klimatboklutet för 2023. Resultatet presenteras även enligt standarden för The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet).