19 januari 2022

Kommentar till DN-artikel om problemen med avfall och plast

Svensk fjärrvärme gör global nytta när vi energiåtervinner avfall som innehåller fossil plast. I en artikel i DN ”Sopeldning av plast värmer svenskarna om vintern” beskrivs att utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen i el- och fjärrvärmesektorn minskat till mindre än en tiondel sedan år 2000. Samtidigt konstaterar man att under samma period har utsläppen som kommer från det fossila plastinnehållet i avfall trefaldigats och uppgår idag till cirka 2,9 ton av totalt 3,5 miljoner ton utsläpp.

Det är positivt att DN artikeln lyfter problemen med avfall och plast, problem som vi inom branschen är väl medvetna om. Men vi tycker att artikeln missar tre viktiga frågor:

1.      Vad är alternativet för plast som ännu inte återvinns och som inte kan eller bör återvinnas?
2.      Vad händer med gifterna i plasten om den inte energiåtervinns, hur ska de tas om hand säkert?
3.      Hur ser den växande illegala marknaden för avfall ut – i många fall alternativet till energiåtervinning?

I förra veckan rapporterade Ekot att Europol bedömer att avfallssektorn kan bli en nyckelsektor för brottsligheten. Det är en mycket lukrativ marknad, ”Europas svarta plasthandel”, som beskrivs i SVT-dokumentären Återvinningsbluffen. Här gör svensk fjärrvärme nytta genom transparens och genom att ställa krav på den som lämnar avfallet.
Artikeln i DN nämner att endast 10 procent av all plast i Sverige återvinns. Trots ambitionerna om ökad återvinning går det trögt. Det är idag helt enkelt svårt att återvinna plast, och därmed ännu inte kommersiellt lönsamt.

Den fossila plasten innehåller ofta hälso- och miljöfarliga organiska föroreningar, såsom mjukgörare och bisfenoler men även tungmetaller, som absolut inte ska tillåtas cirkulera i samhället. Genom fjärrvärmen hanteras dessa ämnen och avskiljs. Fjärrvärmen bidrar till att avgifta kretsloppet och fungerar som samhällets njure.
Sverige behöver en strategi för hur vi ska hantera den plats som inte kan vare sig återanvändas eller återvinnas. Och vad gäller tillverkning av ny fossil plast så föreslår vi ett förbud. Vi behöver inte plasten, men plasten behöver fjärrvärmen.