16 februari 2022

Remissvar: Så bidrar fjärr- och kraftvärme till Södertäljes miljö- och klimatstrategi

Söderenergi har fått möjlighet att lämna synpunkter på Södertälje kommuns förslag på ny miljö- och klimatstrategi 2022–2030. Energiåtervinning av utsorterat avfall, stabil elproduktion och kolsänka med hjälp av bio-CCS är viktiga bidrag.

I vårt remissvar visar vi hur Söderenergis fjärr- och kraftvärme kan bidra till Södertäljes övergripande mål. Bland annat lyfter vi att:

  • Energiåtervinning av utsorterat avfall bör vara med i strategin och jämställas med förnybara energikällor.
  • Energiåtervinning av avfall bidrar till resurseffektivitet och cirkulära flöden.
  • Bio-CCS på Igelstaverket är en kolsänka som kan ge ett tydligt bidrag till de uppsatta miljömålen.
  • Söderenergi bidrar till effekt och balans i elnätet samt en stabil och trygg elproduktion i ett volatilt elsystem med mer sol och vind.

Södertäljes miljö- och klimatstrategi är kommunkoncernens övergripande styrande dokument för arbetet inom ekologiskt hållbar utveckling. Kommunkoncernen omfattar den kommunala organisationen, det kommunala bolaget Telge AB och dess hel- och delägda bolag.

Strategin har delats in i fyra övergripande mål som visas i diagrammet nedan. Dessa mål är prioriterade då de utgör de största miljö- och klimatutmaningarna i samhället, såväl lokalt som globalt.

Söderenergi är även delaktiga i Södertäljes Energiplan som är en av handlingsplanerna till strategin. Arbetet med Energiplanen pågår under det första kvartalet 2022 och Söderenergis representanter i arbetsgruppen är Madlin Serti, Hållbarhetsstrateg och Peter Wässingbo, Affärsansvarig El och Värme.