28 april 2023

Skorstensutsläppen minskade med 25 procent

Om alla invånare i Södertälje, Botkyrka och Huddinge avstod från att köra bil under ett år – så mycket bidrog södra Stockholms fjärrvärme med undvikna koldioxidutsläpp under 2022. Under året minskade också de direkta utsläppen med cirka en fjärdedel.

Söderenergi gör ett klimatbokslut för att se hur fjärrvärmens verksamhet bidrar till klimatpåverkan. Den visar både våra egna utsläpp och de som undvikits tack vare fjärrvärmen i regionen. Bokslutet är ett verktyg i vårt utvecklingsarbete. Det är också ett kvitto på att Söderenergi tillsammans med SFAB, Telge Nät och fjärrvärmekunderna tillsammans bidrar till en totalt sett minskad klimatpåverkan i samhället.

Söderenergis klimatbokslut ger en helhetsbild av direkt klimatpåverkan och undvikna utsläpp. Klimatbokslutet för 2022 visar att de direkta utsläppen ”vid skorsten” har minskat med cirka 25 procent, från 120 000 ton CO2e 2021 till 99 000 ton 2022. Bakgrunden är att Söderenergi har energiåtervunnit mindre mängd avfall med fossilt ursprung

Den samlade klimatpåverkan ligger på cirka –300 000 ton CO2e. Som en jämförelse: Om alla 300 000 invånare i ägarkommunerna Södertälje, Botkyrka och Huddinge skulle avstå från att köra bil under ett år skulle detta innebära lika mycket undvikna koldioxidutsläpp som södra Stockholms fjärrvärme bidrog med under 2022.

Klimatbokslutet bygger på konsekvensprincipen och svarar på frågan ”om vi inte fanns”. En metod som beräknar effekten av alla konsekvenser på klimatpåverkan som företaget ger upphov till, både positiva och negativa. Här kan du också ta del av jämförelsen med tidigare år och hur klimatpåverkan har förändrats.

Med ”södra Stockholms fjärrvärme” menar vi Söderenergi som produktionsbolag av fjärr- och kraftvärme, tillsammans med SFAB och Telge Nät som distribuerar fjärrvärmen till alla kunder som nyttjar den. Klimatbokslutet är ett komplement till Söderenergis integrerade hållbarhets- och årsrapport.

Ta del av klimatbokslutet 2022 här