28 april 2023

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2022 – förbättrade miljönyckeltal

Under 2022 har Söderenergis klimatpåverkan minskat rejält, och andelen förnybara och återvunna bränslen ligger nu på hela 99,5 procent. Produktionen av fjärrvärme ligger kvar på ungefär samma nivå som 2021, medan ett längre avbrott i elproduktionen påverkat lönsamheten.

Hållbarhet är grunden för Söderenergis verksamhet. Vår hållbarhets­redovisning är därför integrerad i årsredovisningen. Vi står bakom FN:s globala hållbarhetsmål och har speglat vår verksamhet i de globala målen. Av totalt 17 mål påverkar och bidrar vi till 14. Läs mer om ”hur” i hållbarhetsredovisningen.

Några händelser under året:

  • I början av året spänningssattes ett nytt 20 kV ställverk på Igelsta värmeverk.
  • Under försommaren genomförde vi en fördjupad intressentdialog och väsentlighetsanalys, som underlag för vår uppdaterade hållbarhetsstrategi.
  • I augusti tog vi, tillsammans med Telge Nät, det första spadtaget för bygget av vår nya pumpstation i Almnäs.
  • I oktober togs vår turbin i provdrift efter en genomgripande revision av generator och turbin. Provdriften avbröts dock i november på grund av tekniska problem.
  • I december slutfördes systemstudien för bio-CCS på Igelsta och rapporterades till Energimyndigheten.

Det varma året 2022 har inneburit att Söderenergi minskat sin fjärrvärmeproduktion med cirka 5 procent, från 2564 till 2 443 GWh. Andelen återvunna och förnybara bränslen har ökat och ligger på 99,5 procent (2021: 99,2 procent). I oktober uppnådde vi det första delmålet mot fossilbränslefri basproduktion. Bioolja ersätter fossil start- och stödolja i en av våra pannlinjer.

Vår klimatpåverkan i relation till den producerade mängden fjärrvärme (g CO2/kWh) har förbättrats med nästan 20 procent för 2022 jämfört med 2021, miljönyckeltalet har gått från 43 gram/kWh till 35 gram/kWh. Andelen plast har sjunkit från 9,9 procent till 9,5 procent. Läs mer i Söderenergis klimatbokslut som redovisas separat. Avbrottet i elproduktion har påverkat resultatet kraftigt. Notera att Söderenergi är ett renodlat produktionsbolag, där SFAB och Telge Nät ser till att tjänsterna når kunderna. Söderenergi budgeterar normalt för nollresultat. Bolaget har en unik ägarstruktur, och ägs gemensamt av kommunerna Södertälje, Botkyrka och Huddinge.

Resultat och ställning 2022 2021
Resultat, efter skatt, Mkr -155 5
Nettoomsättning, Mkr 1 462 1 441
Balansomslutning, Mkr 3 484 3 327

 

Verksamhetsavfallet innehåller ofta gifter och tungmetaller, som absolut inte ska tillåtas cirkulera i samhället. På Söderenergi hanteras dessa ämnen och avskiljs. Fjärrvärmen bidrar till att avgifta kretsloppet och fungerar som samhällets njure. Under 2022 avskilde och omhändertog Söderenergi 84 ton av de fem tungmetallerna arsenik, kadmium, krom, kvicksilver och bly. Årsredovisningen godkändes på stämman den 27 april 2023.  Ta del av Söderenergis års- och hållbarhetsredovisning här