11 december 2018

Söderenergi säger nej till skatt på förbränning av avfall

Nyligen presenterades statens offentliga utredning ”Brännheta skatter!” Här kan du läsa Söderenergis remissvar till Finansdepartementet i frågan; Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?

Söderenergi delar utredningens slutsats att en skatt på avfallsförbränning inte bör införas.

Vår branschorganisation, Energiföretagen Sverige, har också avstyrkt skatten och använder bland annat Söderenergis miljötjänst som motargument mot skatten.

Vår bedömning är att en överväldigande majoritet av remissinstanser avstyrker skatten. Enligt utredningens direktiv ska syftet med en skatt på avfallsförbränning vara att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin och regeringens ambition om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Införandet av en skatt skulle tvärtom kunna leda till ökade klimat-, miljö- och hälsoproblem liksom till ett ökat resursslöseri.

För att lösa dagens avfallsproblem måste åtgärder i form av regleringar och ekonomiska styrmedel inriktas mot orsaken till problemen som är en ohållbar produktion och konsumtion av varor. Dagens produktion och konsumtion måste bära de fulla ekonomiska kostnaderna de ger upphov till, endast så kan verkliga cirkulära kretslopp skapas. Åtgärder får inte riktas mot de aktörer inom energiåtervinningen som bidrar till att lösa de problem som dagens produktion och konsumtion ger upphov till. Med denna insikt är det uppenbart att utgångspunkten för utredningen är felaktigt formulerad. En skatt i energi-återvinningsledet kan inte åtgärda problem som uppstår i produktions- och konsumtionsleden.

Energiåtervinning av avfall utgör enligt ny forskning en miljötjänst som leder till minskade klimatutsläpp, avgiftar kretsloppet och innebär ett effektivt resursutnyttjande genom produktion av värme och el samt utsortering av metallskrot som kan återvinnas. De samhällsekonomiska vinsterna av miljötjänsten är mycket stora.

 

Läs hela remissvaret här