27 januari 2023

Söderenergis elproduktion snart i gång efter uppehåll

Tekniska problem ledde till att ångturbin och generator på Igelstaverket stoppades i november. Det skedde efter ett länge planerat underhållsprojekt. Nu är planen att börja producera el igen i början av februari. Under elstoppet har Söderenergi fortsatt att leverera fjärrvärme som vanligt, men det ekonomiska resultatet påverkas kraftigt.

För tretton år sedan togs Igelsta kraftvärmeverk  i drift, ett viktigt tillskott till regionen då Söderenergi utöver värme också producerar el. Söderenergi producerar årligen fjärrvärme för ungefär 300 000 hushåll och el för cirka 100 000 hushåll.

Elproduktionen sker med hjälp av en stor ångturbin och generator, som producerar drygt 80 MW el. Normalt görs en översyn ungefär vart sjunde år, ett omfattande projekt som planeras flera år i förväg tillsammans med leverantören. I början av juni påbörjades arbetet på Igelsta och i oktober startade elproduktionen med någon månads försening. Men i november uppstod tekniska problem och turbinen togs ur drift för analys och åtgärder. Nu är planen att åter producera el i början av februari.

Att turbin och generator inte är i drift innebär att Igelstaverket inte producerar el, så kallad kraftvärme. Men produktionen av fjärrvärme har varit igång under hela perioden. Det innebär också en viktig avlastning för elsystemet. Sammanlagt avlastar den svenska fjärr- och kraftvärmen elsystemet, motsvarande all installerad kärnkraft i Sverige.

Söderenergi är ett produktionsbolag som ägs av Telge AB och Södertörns Energi AB. Det är Telge Nät som säljer och distribuerar fjärrvärmen i Södertälje och Nykvarn, och SFAB som gör samma sak för Botkyrka, Huddinge och Salem.

Elen som produceras vid Igelsta säljs på den nordiska elbörsen Nordpool och är ett viktigt ekonomiskt tillskott för Söderenergi. I enlighet med ägarstrukturen budgeterar Söderenergi i princip nollresultat. Det gör att uteblivna elintäkter påverkar resultatet och likviditet kraftigt på kort sikt.

Därför har Söderenergi nu fått ett villkorat ägartillskott på sammanlagt 300 miljoner kronor från ägarkommunerna Södertälje, Huddinge och Botkyrka. Söderenergi har också föreslagit ägarna ett utökat borgensåtagande för att tryggt hantera den situation som uppstått på längre sikt.