22 januari 2021

Söderenergis förstudie om bio-CCS

I oktober startades förstudien för att undersöka möjligheterna att bygga en anläggning för koldioxidavskiljning på Igelstaverket. Johanna Ek Wahlqvist, vår projektledare från Biorecro, berättar lite kortfattat vad förstudien går ut på och vilka frågor vi undersöker. ​​​​Initialt planerades studien att bara omfatta Igelsta kraftvärmeverk men vi har utökat den till att innefatta hela Igelstaverket, dvs även Igelsta värmeverk. Slutrapporten beräknas vara klar i slutet av februari.

Johanna berättar.

– Förstudien ska undersöka olika vägar för att i framtiden producera minusutsläpp på Igelstaverket, det vill säga att ta koldioxid från atmosfären och lagra den permanent i berggrunden. Tekniken innebär att koldioxid från Igelstaverkets rökgaser fångas in och förvätskas. Sedan transporteras koldioxiden på båt till ett mellanlager och därifrån sannolikt  via pipeline till lagringsstället under havsbotten utanför Norges kust. Eftersom koldioxiden en gång tagits upp från atmosfären av växterna som ingår i bränslet så blir nettoeffekten att koldioxidhalten i atmosfären minskar. Därför kallas detta för att skapa minusutsläpp eller negativa utsläpp. Minusutsläpp och bioCCS är en avgörande pusselbit för att uppnå Sveriges klimatmål. För Igelstaverket kan minusutsläpp innebära att ytterligare en miljötjänst kan läggas till den nytta vi redan levererar till samhället.

 

– För att projektera och bygga en anläggning för koldioxidavskiljning krävs en hel del planering, yta och ekonomiska resurser. I den pågående förstudien undersöker vi bland annat hur vår nuvarande anläggning påverkas av en utbyggnad, vilken yta vi behöver för avskiljningsanläggningen, vilka tillstånd som påverkas och hur logistiken ska kunna lösas om vi börjar avskilja koldioxid som ska transporteras vidare för lagring.

Vi säkerställer våra förutsättningar för att möjliggöra infångning av koldioxid

För att ett sådant här projekt ska kunna realiseras krävs ett samspel mellan många aktörer, det krävs också att det finns ekonomiska förutsättningar. Nationellt måste det finnas styrmedel som gör det möjligt för oss som enskilt energibolag att investera.

Det pågår många aktiviteter i landet, bland annat ser Energiföretagen över vad som behöver komma på plats för att få en storskalig satsning på bioCCS, här kan du läsa mer om dem. Dessutom har Energiforsk startat ett projekt där vi är med, de samlar ett 25-tal energiföretag med målet att skapa en färdplan för bioCCS i Sverige.