26 juni 2024

Uppdaterat regelverk krävs för investeringar i koldioxidinfångning

Klimatet kräver infångning av koldioxid. Då behövs också en bra lagstiftning som gör det möjligt att investera i sådana anläggningar. Läs Söderenergis svar på Energimyndighetens rapport om styrmedel.

Att fånga in koldioxid och lagra den permanent (CCS) – eller använda den som bränsle (CCU) – är en viktig pusselbit för att klara klimatutmaningen. De flesta fjärrvärmeverk släpper ut såväl fossil som bioogen koldioxid, beroende på vilket bränsle som används. De fossila utsläppen kommer ofta från förbränning av plast. Nu behöver lagstiftningen förändras för att hantera dessa ”blandade strömmar”. Det behövs också finansiering och samverkan för att få till investeringar i den nya tekniken.

Den 26 juni var deadline för att svara på Energimyndighetens rapport ”Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid”.

För att nå klimatmålen och skapa samhällseffektiva lösningar är det viktigt med en helhetssyn så att regelverk och stöd utformas för att främja både CCU och CCS. I sitt remissvar till Energimyndigheten lyfter Söderenergi fram några aspekter:

  • En grundläggande fråga är allokering av koldioxidströmmar mellan CCS och CCU. Detta är en förutsättning för att installera koldioxidinfångning vid verk med blandade strömmar. Vi vet att det är en uppmärksammad fråga men vi vill understryka vikten av ett tidigt klarläggande av att allokering är möjlig för att undanröja en av alla de osäkerheter som idag finns för att kunna besluta om investeringar i anläggningar för infångning av koldioxid.
  • Söderenergi ser också mycket positivt på förslaget att ”Industriklivets förordning vidgas från negativa utsläpp till att även omfatta bio-CCU eller blir en generell punkt för CCS och CCU, oavsett sektor och oavsett kolatomernas ursprung, men för fossila tillämpningar med en begränsning till fall där rimliga alternativ saknas.”
  • Att Sverige bör driva och leda arbetet med att EU inför kvotplikt även för andra typer av plastprodukter än plastförpackningar är ett bra initiativ.
  • Stöd från stat eller myndighet för att möjliggöra investeringar i uppbyggnaden av logistiklösningar för bio-CCUS kan vara avgörande för att få till stånd en önskvärd utveckling. En utgångspunkt för att konstruktivt diskutera denna typ av frågor kan vara att skapa ett forum i likhet med Näringslivets Transportråd, men för koldioxid.

Söderenergi planerar att bygga en anläggning vid Igelsta Kraftvärmeverk i Södertälje som kan fånga in ca 550 000 ton koldioxid per år, varav 90 procent är av biogent ursprung. Projektet startade år 2020 och närmar sig nu detaljprojektering, ansökan om miljötillstånd och investeringsbeslut.

Läs hela remissvaret här