19 december 2006

Miljödomstolen ger grönt ljus för kraftvärme i Södertälje

Miljödomstolen lämnar tillstånd för att uppföra och driva en bio- och returbränslebaserad kraftvärmeanläggning intill det nuvarande Igelstaverket.
I domen konstateras att samtliga remissenheter tillstyrkt att tillstånd ska lämnas.
Miljödomstolen anser ”att anläggningen på ett bra sätt tillvaratar biobränslen och avfallsbränslen baserade på trä och omvandlar dessa till värme och el. Vidare att lokaliseringen intill det befintliga verket medför att befintlig infrastruktur mm kan utnyttjas.”
Domstolen framhåller i sin dom också läget med egen kaj som medger miljövänliga sjötransporter av bränslen samt konstaterar att de utsläpp som uppkommer från anläggningen inte kommer att medföra att någon miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.

För mer information ta kontakt med:
Jan-Erik Haglund, miljöchef, tel: 08-553 05 500, 0768 033566
Madeleine Engfeldt-Julin, info.ansv., tel : 08-553 05 500, 0768 033506

Ladda ner rapporten