29 april 2022

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2021 – mer el och värme, bättre resultat och mer klimatnytta

Hållbarhet är grunden för Söderenergis verksamhet, arbete och utveckling. Vår hållbarhetsredovisning är därför för första gången integrerad i årsredovisningen.

Klimatfrågan har dominerat under året: COp25 i Glasgow, IPCC-rapporten och EU-kommissionens klimatpaket Fit for 55.

– Inom Söderenergi är vi stolta över hur vi bidrar till att minska klimatutsläppen, säger Karin Medin, vd för Söderenergi. Under 2021 har vi tagit det första steget mot en anläggning för koldioxidavskiljning, så kallad bio-CCS. Inom några år kommer vi att kunna erbjuda negativa utsläpp, något som enligt IPCC är nödvändigt för att kunna nå klimatmålen.

Under 2021 har Söderenergi ökat sin produktion med cirka 25 procent jämfört med 2020. Det gäller både el (från 384 till 489 kWh) och värme (från 2 061 till 2 564 kWh). Kraftvärmen tillhandahåller el och värmeeffekt när och där den behövs, och har en viktig roll i det svenska energisystemet.

Andelen återvunna och förnybara bränslen ligger på 99,2 procent, i paritet med 2020 (99,4 procent).

Sammantaget innebär detta något förbättrade miljönyckeltal för 2021 jämfört med 2020. Klimatpåverkan (g CO2/kWh) har minskat från 46 till 43. Andelen plast har sjunkit från 11,5 procent till 9,9 procent.

Under året har genomsnitts­priset på elbörsen Nord Pool Spot ökat med över 500 procent. Detta har tillsammans med produktionsökningen gett ett betydligt förbättrat resultat jämfört med 2020. Notera att Söderenergi är ett renodlat produktionsbolag, där SFAB och Telge Nät ser till att tjänsterna når kunderna. Bolaget har en unik ägarstruktur, och ägs gemensamt av kommunerna Södertälje, Botkyrka och Huddinge.

Resultat och ställning 2021 2020
Resultat, efter skatt, Mkr 5 -77
Nettoomsättning, Mkr 1 441 1 036
Balansomslutning 3327 3390

Den fossila plasten innehåller ofta gifter och tungmetaller, som absolut inte ska tillåtas cirkulera i samhället. Genom fjärrvärmen hanteras dessa ämnen och avskiljs. Fjärrvärmen bidrar till att avgifta kretsloppet och fungerar som samhällets njure. Under 2021 avskilde och omhändertog Söderenergi drygt 105 ton av de fem tungmetallerna arsenik, kadmium, krom, kvicksilver och bly.

Vintern kom tidigt 2021. Den kalla kvällen den 6 december slog Söderenergi nytt rekord: 821 MW värme och 80 MW el.

Årsredovisningen godkändes på stämman den 28 april 2022. Ta del av redovisningen här.


Kontaktpersoner:

Karin Medin, vd
Tel: 076 803 35 10
karin.medin@www.soderenergi.se

Camilla Koebe, Hållbarhets- och kommunikationschef
Tel: 070 555 11 55
camilla.koebe@www.soderenergi.se

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2021 (pdf)

 

Ladda ner rapporten