13 december 2013

Söderenergi erhåller EU-bidrag för studie kring ökade sjötransporter

Söderenergi erhåller
EU-bidrag för studie kring ökade sjötransporter

Söderenergi har gjort en förstudie med syfte att ta fram
förutsättningar för att  öka
sjötransporter av bränslen till Igelstaverkets hamn samt att se över kaj,
lagerytor och logistik i anslutning till verket. Vi har nu inlett en bredare studie för att ta fram ett beslutsunderlag.
Finansieringsstöd för studien har erhållits av EU:s TEN-T-program, (Trans-European
Transport Network) med 566 000 Euro.

Målet med att öka andelen bränsleleveranser per båt är
att:

·
Få lägre klimat-
och miljöbelastning från bränsletransporter

·
Minskade
bränslekostnader (inkl. transport- och hanteringskostnader)

·
Få en tryggare
bränsleförsörjning

Söderenergi svarar för
värmeförsörjningen i södra stor-Stockholm och omsätter årligen cirka
3 miljoner kubikmeter bränsle. En stor del av bränslebehovet, totalt ca
1,5 miljon kubikmeter per år, importeras. Huvudsakligen är det returbränslen,
dvs sådant material som inte kan återvinnas igen såsom byggavfall och
utsorterat papper, plast och trä, som importeras med sjöfrakter från
Östersjöområdet samt norra Europa. Övriga bränsleleveranser sker med bil eller
tåg. Ökade transporter med båt skulle vara att föredra ur miljösynpunkt. Det
kan också leda till lägre bränslekostnader och en tryggare bränsleförsörjning.

Se över kaj, berednings- och transportutrustning samt
lagerytor

För att öka
sjötransporterna vid Igelstaverket krävs en utbyggnad av kaj, berednings- och
transportutrustning för bränslen samt utökade lagerytor. Att ersätta eller
bygga om befintliga bergrumssilon så att de blir funktionsdugliga och anpassade
för aktuella bränslen är också av stor betydelse.

Syftet är att göra en
fördjupad studie av förutsättningarna för ovanstående förbättringar samt
säkerställa lönsamheten i projektet. Inom projektet ingår också att söka
miljötillstånd för föreslagna förändringar.

Mer information:

Leif Bodinson, ansvarig för
projekt ÖST (ökade sjötransporter), Söderenergi AB, tel: 0768 03 35 05

Madeleine Engfeldt-Julin,
kommunikationschef Söderenergi, tel: 0768 03 35 06

www.soderenergi.se

Se även information om detta
projekt på EUs hemsida
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/sweden/2012-se-92141-s.htm

 

Ladda ner rapporten