13 december 2013

Söderenergi erhåller EU-bidrag för studie kring ökade sjötransporter

Söderenergi erhåller EU-bidrag för studie kring ökade sjötransporter Söderenergi har gjort en förstudie med syfte att ta fram förutsättningar för att  öka sjötransporter av bränslen till Igelstaverkets hamn samt att se över kaj, lagerytor och logistik i anslutning till verket. Vi har nu inlett en bredare studie för att ta fram ett beslutsunderlag. Finansieringsstöd för studien har erhållits av EU:s TEN-T-program, (Trans-European Transport Network) med 566 000 Euro. Målet med att öka andelen bränsleleveranser per båt är att: · Få lägre klimat- och miljöbelastning från bränsletransporter · Minskade bränslekostnader (inkl. transport- och hanteringskostnader) · Få en tryggare bränsleförsörjning Söderenergi svarar för värmeförsörjningen i södra stor-Stockholm och omsätter årligen cirka 3 miljoner kubikmeter bränsle. En stor del av bränslebehovet, totalt ca 1,5 miljon kubikmeter per år, importeras. Huvudsakligen är det returbränslen, dvs sådant material som inte kan återvinnas igen såsom byggavfall och utsorterat papper, plast och trä, som importeras med sjöfrakter från Östersjöområdet samt norra Europa. Övriga bränsleleveranser sker med bil eller tåg. Ökade transporter med båt skulle vara att föredra ur miljösynpunkt. Det kan också leda till lägre bränslekostnader och en tryggare bränsleförsörjning. Se över kaj, berednings- och transportutrustning samt lagerytor För att öka sjötransporterna vid Igelstaverket krävs en utbyggnad av kaj, berednings- och transportutrustning för bränslen samt utökade lagerytor. Att ersätta eller bygga om befintliga bergrumssilon så att de blir funktionsdugliga och anpassade för aktuella bränslen är också av stor betydelse. Syftet är att göra en fördjupad studie av förutsättningarna för ovanstående förbättringar samt säkerställa lönsamheten i projektet. Inom projektet ingår också att söka miljötillstånd för föreslagna förändringar. Mer information: Leif Bodinson, ansvarig för projekt ÖST (ökade sjötransporter), Söderenergi AB, tel: 0768 03 35 05 Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi, tel: 0768 03 35 06 www.soderenergi.se Se även information om detta projekt på EUs hemsida http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/sweden/2012-se-92141-s.htm   Ladda ner rapporten