4 november 2013

Söderenergi testar i samarbete med Scania en ny miljöeffektiv lastbil som leder till färre flistransporter

Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en s.k. ”ETTdemo” lastbil mellan bränsleterminalen i Nykvarn ochIgelstaverket. Försöket ingår i ett omfattande forsknings­projekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk och stöds av Energimyndigheten,Trafikverket, fordonsindustrin (bl. a Scania) samt svensk skogsnäring. Söderenergisbil blir den första flisbilen i projektet. Åtta liknande projektet bedrivs på flera orter och syftar till att utveckla mer kostnads- och miljöeffektiva transporter inom skogsindustrin, och att därmed också öka skogsindustrins konkurrenskraft på världsmarknaden, samt andelen biobränsle. I projektet har både lastbilar med 90 ton i totalvikt för transport av timmer, och 74 ton för transport av både timmer och flis utvecklats och testats. Resultaten från de försök som gjorts hittills har varit mycket goda. – Vi är mycket nöjda med beskedet om dispens från Trafikverket , säger Olle Ankarling , logistiker och ansvarig  för projektet på Söderenergi. Den nya bilen kommer att ta större last vilket innebär att vi kan minska antalet transporter, dessutom minskar bränsleförbrukningen per transporterat ton bränsle. Vi är också glada över att Scania har ställt upp och producerar denna specialbil redan i höst. Söderenergi ingår i ett delprojekt som handlar om att införa nya lastfordon för rationellare och miljö­effek­tivare transporter av flis där olika transportslag samverkar. Från Södras skog går flisen med lastbil till Vislandaterminalen i Småland där den lastas om till järnväg för vidare transport till Söderenergis bränsle­ter­minal i Nykvarn. Från terminalen går den sista transporten i kedjan till Igelstaverket i Södertälje. Två bilar med kapacitet för att lasta 50 ton flis produceras under hösten 2013 av Scania. Söderenergis bil blir den första flisbilen som beräknas sättas in i trafik i slutet av mars 2014. –  Den nya bilen är inte längre, men tyngre tack vare utökad lastkapacitet, säger Joakim Eriksson, skogssegment­ansvarig på Scania. Den kan lasta mer tack vare att den har totalt nio axlar i stället för sju. Från Scanias sida är vi självklart intresserade av att bidra till att utveckla moderna fordon för mer rationella transporter inom skogs- och biobränslesektorn. Förhoppningen är att det så småningom ska vara möjligt för fler att nyttja denna lastbilstyp. Försöksbilen kan lasta cirka 50 ton skogsflis i stället för 37 ton, dvs. cirka 35 procent mer än normalt. Det betyder att antalet flistransporter för Söderenergi därmed kan minska med en tredjedel. Bränsleförbrukningen räknad per tonkilometer kommer att minska med cirka 10-12 procent. Vidare kommer den lastbil som används i Söderenergis försök att drivas med ren biodiesel (FAME) gjord på raps, vilket minskar miljöbelastningen i form av CO2-utsläpp ytterligare. De försök som hittills har gjorts med liknande bilar har visat på köregenskaper och säkerhetsaspekter mot­svarande en vanlig 60-tonsbil. Bilen är utrustad för att samla in fordonsdata. Data kommer att samlas in under de fem år som lastbilen är tänkt att rulla. I slutänden sammanställer Skogforsk alla data och erfarenheter i en rapport som ska ingå i underlaget för att i framtiden kunna tillåta generell användning av tyngre och större fordon i industrin. Investeringen i det nya fordonet görs av det åkeri som utför transporterna för Söderenergis räkning, Ove Lindvist Åkeri AB. Mer information: Olle Ankarling, logistiker, Söderenergi AB, tel: 0768 03 35 72 Joakim Eriksson, skogssegmentansvarig (Forestry), Scania AB tel: 0702 25 25 97 Henrik von Hofsten, projektledare, Skogforsk, tel:018-188574 Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef, Söderenergi, tel: 0768 03 35 06 www.soderenergi.se   Ladda ner rapporten