28 mars 2007

Södertälje, Botkyrka och Huddinge kommuner bygger kraftvärmeverk för 2,4 miljarder i Södertälje

Detta är den största miljösatsningen någonsin för kommunerna. Igelsta kraftvärmeverk blir dessutom det hittills största biobränsleeldade kraftvärmeverket i Sverige och beräknas vara i drift i början av 2010.

Kraftvärme är en resurseffektiv teknik att producera el och värme samtidigt. När el produceras uppstår stora förluster av värme. Denna värme kan istället för att kylas bort såsom sker i kraftverken på kontinenten, användas för att värma upp bostäder och lokaler.
Det nya kraftvärmeverket beräknas få en samtidig produktion av cirka 200 MW fjärrvärme och 85 MW el. Denna elproduktion motsvarar cirka 100 000 villors förbrukning av hushållsel.
Det kommer att eldas med bio- och returbränslen. Huvudbränsle blir i första hand skogsbränslen.
De tre kommunernas gemensamma satsning leder till att den långsiktiga kostnadsutvecklingen för produktionen av fjärrvärme tryggas. Investeringen beräknas ha en återbetalningstid kring 10 år. Leveranssäkerheten stärks ytterligare pga den utökade produktionen. Inte minst viktigt är att utsläppen från den utökade verksamheten kommer att minska.
Störst betydelse har minskningen av koldioxidutsläppen. Redan idag motsvarar Söderenergis minskning av koldioxidutsläppen 12% av det nationella målet för Sveriges minskning av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet. Detta efter den omställning som gjorts under 90-talet från att elda kol till att elda främst bio- och returbränslen. Med kraftvärmeverket minskar utsläppen ytterligare med 75 000 ton koldioxid per år vilket motsvarar ytterligare 4% av det nationella målet.
Globalt bidrar den nya kraftvärmepannan till en minskning av 450 000 ton koldioxid pga ersatt import från kol- och oljeeldade kraftverk på kontinenten.

– Vi är mycket stolta över att i detta unika samarbete mellan Huddinge, Botkyrka och Södertälje kunna ge detta bidrag för ett framtida mera hållbart samhälle, säger Anders Lago, styrelseordförande och kommunalråd i Södertälje.

För mer information ta kontakt med:
Anders Lago, ordf i styrelsen, kommunalråd Södertäljel tel: 08-550 217 00, 0708-51 84 61
Katarina Berggren, led. i styrelsen kommunalråd Botkyrka: tel: 08-530 610 00, 0708-86 12 96
Ann-Marie Högberg, vice ordf. i styrelsen, Huddinge : tel: 08-553 30100, 0708-79 00 93
Bo Trygg, led. i styrelsen, kommunalråd i Huddinge: tel: 535 31000, 0708-78 99 08
Leif Bodinson, vd, Söderenergi: tel 08-553 05 505, 0768-033506
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef Södererenergi, tel : 08-553 05 506, 0768-033506

Ladda ner rapporten