Svenska skogen är en viktig resurs i kampen för klimatet

Söderenergis fjärrvärme har sedan länge tagit hjälp av skogen för att värma bostäder och lokaler i södra Storstockholm. Antingen som avfall från skogsindustrin eller som returträ, trä som använts som konstruktionsmaterial och blivit avfall. När vi använder avfall från skogen för att göra energi till dig bidrar vi båda till ett bättre klimat.

Den svenska skogen utgör en viktig resurs som konstruktionsmaterial och som fiberråvara. Skogsindustrins biprodukter och rester från skördar i skogen är Sveriges största energislag – bioenergi. Skogens årliga tillväxt är större än hela Sveriges energianvändning, därför har skogen ett långt större upptag av koldioxid än de utsläpp som sker när den skördade biomassan används vid förbränning i energisektorn.

Tillgången på biomassa bestäms ytterst av fotosyntesens förmåga att binda koldioxid med hjälp av solljus, vatten och näringsämnen. Till skillnad från förbränning av fossilt kol, som innebär förbrukning av jordens lagrade resurser, är biomassa en förnybar resurs som produceras kontinuerligt och förbränningen av biomassa är en del i det naturliga kolkretsloppet mellan biosfär och atmosfär.

Mängden biomassa i svenska skogen ökar år för år, och har gjort så i hundra år, samtidigt som skörden hela tiden ökat. Istället för kolskuld har vi således ökade tillgångar av biomassa i våra skogar år från år. Ett skogslandskap som har en bra blandning av träd i olika åldrar, med en hög andel ung skog, har den högsta genomsnittliga tillväxten och därmed också det största upptaget av koldioxid. Ett aktivt skogsbruk innebär att äldre skog skördas och ger plats för ny och snabbare växande ung skog, som tar upp mer koldioxid än de gamla träden.

Att spara på skogen kan ge en kortsiktig klimatvinst men ger relativt snabbt ett mycket lägre upptag av koldioxid när skogen åldras, vilket är negativt för klimatet. I Sverige är det heller inte energianvändningen eller klimatet som styr dagens avverkning av skog. Det är istället efterfrågan på timmer och pappersmassa från industrin. Det är ett fantastiskt faktum att vi samtidigt som vi skördar skog för att tillverka viktiga produkter för att driva bioekonomin, samtidigt får stora mängder biprodukter och restströmmar som vi kan använda för att byta ut fossila bränslen till förnybara.

Sverige har lång erfarenhet av skogsbruk och via skogsvårdslagstiftning säkras att naturskydd och biodiversitet respekteras, att återplantering sker av skogen, att den långsiktiga kolbalansen upprätthålls och att marken inte utarmas. På EU nivå finns i och med det nyligen antagna och uppdaterade, Förnybart direktiv (REDII recast), ett heltäckande system med hållbarhetskriterier både för fasta, flytande och gasformiga biobränslen för alla användningsområden drivmedel, el och värme. Skogen gör fjärrvärmen bättre. Fjärrvärmen gör skogen bättre.

Skogen används för att bygga nya hus när gamla rivs. Gammalt returträ och skogsavfall använder vi för att göra el och värme till de nya husen.

Sidan uppdaterades senast: 16 september 2020 Kontaktperson för innehållet: Karin Medin
WordPress Lightbox Plugin