18 juni 2021

Bio-CCS lämpar sig mycket bra på Igelstaverket

Förstudien för att fånga in koldioxid på Söderenergis anläggning i Södertälje visade på mycket goda förutsättningar. Nu tar vi nästa projektsteg där också Södertälje Hamn spelar en central roll.

Med rätt förutsättningar finns möjligheten att årligen producera upp till 800 000 ton koldioxid i negativa utsläpp. Det vore ett fantastiskt bidrag till Sveriges klimatmål. Igelstaverkets produktionsprocess, geografiska placering och samarbete med Södertälje hamn gör att anläggningen är en av de bäst lämpade i Sverige för att utveckla Bio-CCS (BECCS) och förstudien visade att detta går att förverkliga under 2020-talet.

Det är mycket glädjande att Energimyndigheten nu har beviljat vår ansökan om finansiering av ett fortsättningsprojekt. Vi bygger vidare på förstudien och genom en systemstudie fördjupar vi kunskapen inför ett flertal viktiga vägval. Projektet ska landa i en övergripande utformning av det tekniska systemet, beskriva de finansiella möjligheterna och ge en helhetsbild av hela bioCCS-kedjan som en grund för beslut kring de stora investeringar vi vet krävs. Vi börjar efter sommaren och projektet beräknas vara klart till slutet av 2022.

För att ett sådant här projekt ska kunna realiseras krävs ett samspel mellan många aktörer, det krävs också att det finns ekonomiska förutsättningar. Nationellt måste det finnas styrmedel som gör det möjligt för oss som enskilt energibolag att investera.

Precis som i förstudien är det Biorecro som leder projektet. Nu har vi även med oss fler kompetenser och partners i de olika delprojekten. Under arbetet i förstudien framkom att det finns stor potential för en BECCS-kedja som inkluderar Södertälje hamns anläggning och kompetens. Projektet genomförs därför nu, i steg två, i samverkan med Södertälje hamn där deras fokus kommer att ligga på logistik och transportlösningar. Vi har också med oss KLIMPO i det betydelsefulla arbetet för att skapa förståelse hos alla intressenter, genom kommunikation och i samverkan. Val av teknik, dimensionering och layout är naturligtvis centrala delar av projektet, där vi förutom internt kunnande på Söderenergi även tar hjälp av extern specialistkompetens, bland annat från JD-Gruppen.

Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet i projektet. Målgången är i slutet av nästa år.
Flygbild över Igelstaverket och vår hamn. Över kanalen ser vi delar av Södertälje hamns område.