19 februari 2024 Fältundersökning

Följ med på fältundersökning där Söderenergis bio-CCS-anläggning planeras

Vid ”rosa punkt 23T04GV” i slänten en bit från Igelstaverket sticker ett vitt plaströr upp ungefär en meter ovanför marken. Under marken når det cirka nio meter. Här kan grundvattennivåmätningar, hydraultester och vattenprovtagning utföras. Miljöutredningar är en viktig del i Söderenergis arbete med tillståndsansökan för att bygga en bio-CCS-anläggning.

Den bleka vintersolen når knappt in mellan tallarna där Emelie Johansson och René Mbanguka från Tyréns har ställt sin utrustning. En knallrosa träpinne och ett vitt plaströr markerar undersökningsplatsen. Här ska Emelie och René, som är hydrogeologer, undersöka befintlig grundvattenförekomst, både grundvattennivå i området och grundvattenkvalitet. Syftet är att Söderenergi ska få kunskap om rådande grundvattenförekomst och om grundvattnet kan komma att påverkas av den planerade bio-CCS-anläggningen och bygget av den.

– Här i röret har vi släppt ner en plastslang, som går till en så kallad peristaltisk pump som långsamt lyfter upp vattnet, säger Emelie och pekar på en grön metallåda.
Pumpen knattrar monotont. Stötvis rör sig ett brunfärgat vatten genom slangen och ner i en bägare som samlar det första vattnet, vilket inte kommer att provtas. Bara det klara och färska vattnet fylls i flaskorna för provtagning, men Emelie påpekar att det inte är säkert att vattnet är rent bara för att det ser ut så. Det kan finnas föroreningar ändå. Och i det bruna vattnet kanske det bara är lerpartiklar och inga föroreningar.

Peristaltisk pump

En del i tillståndsansökan

Just på den här undersökningsplatsen testas vattnet för en mängd olika föroreningar, eftersom marken är en gammal deponi för schaktmassor. Tippningen avslutades 1989 och vilka föroreningar som finns i grundvattnet återstår att se.

Utredningen av grundvattnet och resultatet från den redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, som är en del av tillståndsansökan för den planerade bio-CCS-anläggningen. Förutom grundvatten görs ett flertal olika miljöutredningar på till exempel ytvatten och bottensediment i Igelstaviken, undersökningar av naturmiljön, riskbedömningar och påverkan från buller. Alla utredningar och dess resultat kommer att finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen när tillståndsansökan lämnas in i slutet av 2024. Utredningarna ligger också till grund för utformningen av anläggningen och de skyddsåtgärder som vidtas för att minimera konsekvenserna för miljön.

Fler provtagningar

Emelie och René har börjat fylla vita plastflaskor och bruna glasflaskor med vattnet som pumpas upp i plastslangen. De har fler undersökningsplatser att ta sig an i den unga tallskogen under dagen, med olika typer av provtagningar.
– Sedan kommer det att behövas kontroller i byggskedet vid till exempel schaktning, beroende på vad vi får för resultat här, säger Emelie. Om proverna visar att det är förorenat vatten, då behöver man kanske rena det mer jämfört med om det visar sig att det är rent.

 

De provtagningar som Tyréns gjort i jord och grundvatten har visat på låga halter av föroreningar. Halterna är under de bedömningsgrunder som används för industriområde. Grundvattennivån kommer att mätas med jämna mellanrum under året och en slutrapport inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen, som lämnas in med tillståndsansökan i slutet av 2024.

Se mer om hur provtagningen av grundvattnet gick till och hör Emelie berätta (02:52 min)

Söderenergis bio-CCS-projekt
Söderenergi vill bidra till att motverka klimatförändringarna och satsar på bio-CCS, vilket innebär att fånga in och lagra biogen koldioxid i stället för att släppa ut den i atmosfären. Totalt kan vi avskilja 500 000 ton biogen koldioxid per år innan 2030.
Läs mer om projektet här