12 maj 2022

Klimatnyttan ökade med 25 procent under 2021

Söderenergis klimatbokslut ger en helhetsbild av direkt klimatpåverkan och undvikna utsläpp. För varje kg CO2e som vår verksamhet gav upphov till så bidrog vi samtidigt till att utsläpp av 3,5 kg CO2e kunde undvikas på annat håll.

Med ”vår verksamhet” menar vi Söderenergi som produktionsbolag av fjärr- och kraftvärme, tillsammans med SFAB och Telge Nät som distribuerar fjärrvärmen till alla fantastiska kunder som nyttjar den. Det är vårt gemensamma bidrag till ett hållbart samhälle. Vi har nyligen lanserat vår års- och hållbarhetsredovisning där vi summerar våra nyttor i Söderenergis Miljötjänst.

Vilka utsläpp har vi tillsammans undvikit genom vår existens och verksamhet? Vilka alternativ skulle behöva användas för att producera värme, ånga och el och vad skulle hända på deponier runt om i Europa?

Klimatbokslutet bygger på konsekvensprincipen och svarar på frågorna ”om vi inte fanns”. En metod som beräknar effekten av alla konsekvenser på klimatpåverkan som företaget ger upphov till, både positiva och negativa. Här kan du också ta del av jämförelsen med tidigare år och hur klimatpåverkan har förändrats.

Klimatbokslut 2021

I rapporten används beteckningen SSF, den står för Södra Stockholms fjärrvärmenät. Det är det sammanhängande fjärrvärmenät som försörjer; Botkyrka, Huddinge, Södertälje samt Salem och Nykvarn med fjärrvärme. I analysen ingår även Söderenergis värmeleveranser till Stockholm Exergi.

Det är Profu som ger oss en helhetsbild av vår klimatpåverkan. Ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö. I Sverige är det idag 40 företag som gör ett klimatbokslut.