25 april 2024

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2023

Under 2023 fick Söderenergi klartecken från Energimyndigheten att fortsätta satsningen på koldioxidinfångning. Produktionen av fjärrvärme låg kvar på ungefär samma nivå som 2022, medan vi har en minskad elproduktion.

Volatila elpriser och markant ökade bränslepriser har lett till högre produktionskostnader generellt. Tillsammans med turbinavbrott och utebliven elproduktion, tillika intäkter, har det bidragit till en väsentlig påverkan av vårt finansiella resultat. Den 8 februari driftsattes turbinen efter ett längre avbrott och vi har därefter haft en tryggad elproduktion. Under året har diskussioner pågått med leverantören, vilket har lett till en överenskommelse och ett fortsatt utvecklat samarbete.

Ladda ned PDF

En högre produktionskostnad för Igelsta kraftvärmeverk betyder också att vi optimerar anläggningen på ett nytt sätt i det sammankopplade fjärrvärmesystemet i Stockholmsregionen.

Med 99,7% förnybara och återvunna bränslen har vi producerat 2 418 GWh värme och 277 GWh el.
Vår klimatpåverkan i relation till den producerade mängden fjärrvärme (g CO2/kWh) ligger på samma nivå som förra året 36 gram/kWh. Andelen plast har sjunkit något till 9,5 procent.

Bränsleandel 2023 - 99,7% Återvunnet och förnybart

Andelen återvunna och förnybara bränslen har ökat och ligger på 99,7 procent (2022: 99,5 procent).
Ett avfall som ofta innehåller gifter och tungmetaller, som absolut inte ska tillåtas cirkulera i samhället. På Söderenergi hanteras dessa ämnen och avskiljs. Fjärrvärmen bidrar till att avgifta kretsloppet och fungerar som samhällets njure. Under 2023 avskilde och omhändertog vi 89 ton av de fem tungmetallerna arsenik, kadmium, krom, kvicksilver och bly. Tillsammans med partners har vi även möjliggjort att 1 560 ton metallskrot och 25 100 ton aska har återvunnits för nya användningsområden eller förädlats till nya resurser.

Hållbarhet är grunden för Söderenergis verksamhet och hållbarhets­redovisning är därför integrerad i årsredovisningen. Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling som inkluderar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och därmed bidrar till FN:s globala mål. Ta del av vår utveckling under 2023 i respektive avsnitt.

  • Hållbar energiförsörjning – klimat och miljö
  • Attraktiv arbetsplats – säker och hälsosam arbetsmiljö
  • Affärsetik – öppenhet, förtroende och respekt

Det har varit ett händelserikt år med en stor andel pågående projekt som bland annat innefattade.

  • Silo 4, en viktig milstolpe i vårt program för framtida bränsleförsörjning inom Igelstaverket. Den möjliggör bland annat förstärkt och sluten lagring, redundans i bränsletillförsel till våra anläggningar, en bättre arbetsmiljö samt frigörande av strategiska ytor. Grund- och anläggningsarbetet är i full gång för att stå klart när det nyckelfärdiga bränslelagrings- och transportsystemet levereras under våren 2024.
  • Energimyndighetens stöd på 12,5 miljoner var startskottet på fas 3 av bio-CCS-projektet ”Förprojektering” som pågår till halvårsskiftet 2024. Under året har vi nått två milstolpar. Vi har genomfört samråd som en del av tillståndsansökan och vi har valt den avskiljningsteknik som fungerar bäst med vår befintliga verksamhet.
  • Invigningen av vår nya pumpstation i Almnäs. Driftklar i tid innan kylan kom. Pumpstationen förstärker kapaciteten i fjärrvärmenätet vilket innebär att vi kan möta ökad efterfrågan på fjärrvärme till Stockholm Syd och även förstärka leveransen till Nykvarn.

Rörelseresultatet för verksamhetsåret uppgår till -203 Mkr före skatt, vilket är 34 Mkr bättre i jämförelse med föregående år men 253 Mkr sämre än lagd årsbudget. Resultatet efter skatt uppgår till -114 Mkr.

Resultat och ställning 2023 2022
Resultat, efter skatt, Mkr -114 -155
Nettoomsättning, Mkr 1 660 1 462
Balansomslutning, Mkr 3 611 3 484

 

Söderenergi är en betydande fjärrvärmeproducent med ett kommunalt uppdrag. Våra systerbolag, tillika marknadsbolag, SFAB och Telge Nät distribuerar och marknadsför fjärrvärmen till slutkunderna inom ägarkommunerna. Söderenergi har en unik ägarstruktur, och ägs av Telge (Södertälje) och Södertörns Fjärrvärme (Botkyrka och Huddinge).

Årsredovisningen godkändes på stämman den 25 april 2024.

Ladda ned PDF

Även Söderenergis klimatbokslut för 2023 finns presenterat, du hittar det här.