20 november 2023 Anna Gustafsson, delprojektledare tillstånd i bio-CCS-projektet

Söderenergi bjöd in till samråd med allmänheten – viktigt steg i satsningen för att fånga in koldioxid

Onsdagen den 15 november genomförde Söderenergi ett samråd på Igelsta gård om den planerade bio-CCS-anläggningen vid Igelstaverket. Projektet presenterades och många intressanta frågor ställdes av åhörarna, bland annat om tekniken, risker och finansiering.

En bio-CCS-anläggning kräver tillstånd enligt miljöbalken och samrådet är en del i processen innan en tillståndsansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Målet med projektet är att vi ska kunna avskilja 500 000 ton koldioxid per år och det vill vi göra innan 2030. I september genomfördes ett samrådsmöte med länsstyrelsen och Södertälje kommun. Den 15 november gav vi möjligheten för närboende, andra särskilt berörda och allmänheten att få mer information om den planerade anläggningen med möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Närboende och representanter från föreningar kom till Igelsta Gård i Östertälje i novemberkvällen. De fick bland annat höra mer om vad bio-CCS är, hur processen går till, vilka tillståndsfrågor och miljöaspekter vi undersöker och var anläggningen ska placeras. Olika frågor diskuterades, till exempel risker i händelse av en olycka med läckage av koldioxid. Riskbedömningar är en viktig del i projektet och skyddsåtgärder i form av placering och utformning av koldioxidtankar utreds noggrant.

Andra miljöaspekter som undersöks i den här fasen av projektet är luft, mark och vatten.

När det gäller luft har vi redan idag väldigt omfattande rening och med koldioxidavskiljningen innebär det ytterligare rening, säger Anna Gustafsson, delprojektledare tillstånd och ansvarig för den tillståndsansökan som ska lämnas in. Det pågår också en hydrogeologisk utredning som ska bedöma hur grundvattnet påverkas när den nya anläggningen byggs. Undersökning av påverkan på Igelstaviken utförs också,  framför allt när den nya kajen ska byggas.

Information om hur bio-CCS-projektet framskrider kommuniceras löpande här på Söderenergis hemsida, så håll utkik om du är nyfiken!

Läs mer om Söderenergis bio-CCS-projekt här
(Synpunkter på projektet kunde lämnas fram till den 15 december 2023.)