7 april 2022

Söderenergi svarar på remiss om stöd för bio-CCS

En satsning på infångning och lagring av koldioxid från biogena källor är en förutsättning för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen. Men hur ska finansieringen se ut?

I december släpptes Energimyndighetens förslag Första, andra, tredje… på remiss, en rapport om utformning av ett stödsystem för bio-CCS, baserat på omvända auktioner. Den sista mars gick remisstiden ut, och Söderenergi var en av alla organisationer som valde att ge sina synpunkter. Här finns flera av remissvaren.

Vi ser det beslutade stödet och förslaget om omvända auktioner som ett viktigt första steg för att etablera bio-CCS i Sverige. Men vi anser också att ett antal olika samverkande stödsystem och regelverk behöver utvecklas – för att nå den fulla potentialen med negativa utsläpp.

Nu behöver regering och riksdag fatta beslut i ett antal nyckelfrågor – däribland införa ekonomiska styrmedel, undanröja juridiska hinder för transport och lagning av koldioxid samt verka för en sund konkurrens inom lagring och transport av koldioxid.

En grundförutsättning är att de omvända auktionerna är ett stöd, och inte den svenska statens köp av negativa utsläpp. Och att det är den som fångar in koldioxiden som äger de negativa utsläppen.

Vi anser att det är mycket angeläget att kunna kombinera olika former av stöd med intäkter från frivilligmarknaden för att potentialen med bio-CCS ska kunna tas tillvara. Det är viktigt med en helhetssyn och att skapa regelverk och rapporteringssystem som bidrar till en harmonisering.

Och givetvis bör Sverige medverka i den process som EU-kommissionen nu inlett för att skapa certifieringssystem för negativa utsläpp och att detta system kan komma på plats så snart möjligt.

Vi tolkar Energimyndighetens förslag som att anläggningar med förbränning av avfall ska kunna delta med den andel utsläpp som har biogent ursprung, vilket är rimligt och positivt.

Läs hela vårt yttrande avseende Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS.