7 februari 2023

Första verifikatet till Telge Återvinning visar på 988 kg tungmetaller

I samband med Södertälje Science Week fick Telge Återvinning ta emot det unika verifikat som visar vilka nyttor avfallet genererar. Söderenergi har under 2022 tagit hand om nästan 15 000 ton returträ, och verifikatet visar att det bland annat innehöll 988 kg tungmetaller, främst arsenik och krom.

Den 3 februari möttes Jan Steinle, bränslechef för Söderenergi, och Vesa Hiltula, vd för Telge Återvinning, under Science Week. I ett samtal som leddes av Lydia Capolicchio fick de berätta om det unika samarbete som lett till det första verifikatet i Sverige. I samband med framträdandet överlämnades också själva verifikatet. Se sändningen från Södertälje Science Week.

– Så vitt vi vet är vi först i världen med ett verifikat för spårbarhet i avfallsströmmarna, säger Jan Steinle. Ett verifikat som visar den miljö- och klimatnytta som vi skapar genom energiåtervinning av avfall.

Telge Återvinning levererar utsorterat träavfall (som inte kan eller bör återvinnas) till Söderenergi, som ser till att det omvandlas till värme och el. Dessutom bidrar processen till avgiftning, genom att tungmetaller avskiljs. Undvikna Co2-utsläpp och återanvändning av metall är andra nyttor.

Verifikatet som Söderenergi överlämnat till Telge Återvinning innehåller konkreta data om nyttorna som 14 579 ton returträ gett upphov till. Ett exempel är att avfallet bidragit till cirka 56 000 MWh fjärrvärme under 2022, vilket räcker till årsförbrukningen för cirka 3 700 småhus. Ett annat exempel är ”avgiftning” där 988 kg tungmetaller togs ur kretsloppet, varav 415 kg krom och 420 kg arsenik. För höga halter av krom kan ge upphov till cancer, mutationer eller reproduktionsstörningar. Arsenik är mycket giftigt för vattenlevande organismer och är klassat som cancerframkallande.

Det är rigorös provtagning hos Söderenergi som har lagt grunden för verifikatet. Ett område där bolaget ligger långt framme. Söderenergi hanterar idag såväl biobränslen som verksamhetsavfall, dock inte hushållssopor.

– Spårbarhet i avfallet med verifikat är något som vi tror att alla seriösa kunder kommer att kräva i framtiden, säger Vesa Hiltula. Vi tror att det kommer att bli branschstandard.

Tjänsten som Söderenergi erbjuder återvinningsföretagen kallas Miljötjänsten. Läs också det tidigare pressmeddelandet från när avtalet signerades.

KONTAKTPERSONER:
Jan Steinle, bränslechef Söderenergi

jan.steinle@www.soderenergi.se
076-803 3573

Vesa Hiltula, vd Telge Återvinning
vesa.hiltula@telge.se
072-711 4325

Camilla Koebe, hållbarhets- och kommunikationschef Söderenergi
camilla.koebe@www.soderenergi.se
070-555 11 55

Foto: Fredrik Sederholm

Ladda ner rapporten