28 juni 2019

”Det måste finnas gemensamma ekonomiska incitament att göra rätt”

ALMEDALEN 2019. Söderenergis nya verifikat 2 MEND-IX kan hjälpa till att spåra avfallets innehåll. John Johnsson, senior konsult inom systemanalys på Profu, skulle gärna se en koppling mellan spårbarheten och ekonomiska styrmedel. På Söderenergis seminarium i Almedalen den 1 juni, pratar han mer om det.

I takt med befolkningstillväxt, ökad välfärd och ökad konsumtion väntas världens avfallsmängder öka. Kommer världen att kunna hantera det?

– Nej. Vi måste globalt inse att vi har begränsade resurser och vi kan inte hålla på som vi gör. Vi kan inte konsumera så mycket som vi gör om vi inte sluter våra resulterande avfallsflöden. Så är det inte idag. Idag deponerar många länder fortfarande avfall. Det ses som något man vill göra sig av med och inte som en tillgång och en resurs för materialåtervinning.

Så hur ska man då få världens länder att se avfallet som resurs?

– Jag tror att svaret är ekonomi. Det måste finnas gemensamma ekonomiska incitament att göra rätt. De flesta vill bara bli av med skräpet så billigt som möjligt. Men tänk då om det vore dyrare att lämna in avfall som har en viss sammansättning. Till exempel, om det vore billigare att ha små mängder plast i avfallet. Då skulle alla få ett incitament, konsumenten, avfallsföretagen och kommunerna, producenten. Bara den delen är ganska enkel att införa.
– Men för att det ska gå att införa den typen av ekonomiska styrmedel krävs spårbarhet och nya affärsmodeller i avfallsfrågan. Och att alla i hela kedjan från producent och kunder till avfallsföretag tar ett gemensamt ansvar.

Förflytta ansvaret uppåt i värdekedjan alltså. Hur bör man gå tillväga för att lyckas med det?

– Jag tror att det första är att medvetandegöra värdekedjan och det gemensamma ansvaret för avfall, plus att göra det dyrare att sätta undermåliga produkter på marknaden, produkter som inte kan eller får materialåtervinnas. Idag är många privatpersoner flitiga på att sopsortera, men inte mer än så. De ser kanske inte på sin konsumtion. Avfallstrappan är en utgångspunkt för att medvetandegöra detta.

Vad har fjärrvärmebranschen för roll i att lösa avfallsproblematiken, anser du?

– En viktig roll. Tidigare har många pekat finger åt de som energiåtervinner avfall, utan att se dem som möjliggörare och avgiftare. Hur vi än återvinner kommer det alltid att bli saker kvar som vi bara vill ha bort, och då är energiåtervinningen bra. Kraftvärmeverkens förbränning kan hjälpa till att stoppa farliga ämnen, som tungmetaller och gifter, från att cirkulera i miljön. Det här är representerar en helt ny världsbild som alla måste förstå.

Vilken nytta ser du att Söderenergis verifikat 2 MEND-IX kan göra?

– Spårbarhet är allt. Om man ska göra förändring så kan man skicka signaler och exempelvis koppla information om avfallsinnehåll till ekonomiska styrmedel. Blir det dyrare med avfallsförbränning så motiverar man ju att nyttiggöra det i andra trappsteg i avfallstrappar. Här kan 2 MEND-IX bidra.

 

Möt Söderenergi i Almedalen
Legal och illegal avfallshantering – vår nästa stora utmaning
Tid: 1 juli, 2019 kl 10-11.30
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård.

Mer om Söderenergis miljönytta:
Om vår Miljötjänst Söderenergi står för och verifikatets nyttor