Klimatet känner inte några kommungränser

Söderenergi är Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent. Det är Igelstaverket i Södertälje som står för den allra största delen av produktionen, tillika hela värmeförsörjningen till fem kommuner. Det betyder att koldioxidutsläppen speglas lokalt utan att ta hänsyn till undvikna utsläpp regionalt och även globalt.

Med jämna mellanrum presenteras statistik kring växthusgaser eller specifika koldioxidutsläpp i Sverige. En viktig signal och parameter att förhålla sig till tycker vi men sifforna behöver också sättas i ett systemperspektiv och i relation till omfattningen av verksamheten. Även om våra specifika utsläpp (g CO2e/kWh) är låga så kommer våra totala utsläpp av växthusgaser att bli betydande jämfört med andra verksamheter med mindre energiproduktion.

Utöver kommunerna Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Nykvarn och Salem räcker vår värme även till delar av södra stockholmsregionen. Till det kommer vår produktion av el, ett betydande bidrag till vår region.

Söderenergi använder mer än 99 procent förnybara och återvunna bränslen och är på så sätt en del av det cirkulära samhället. Idag energiomvandlar vi både utsorterat biogent avfall (returträ och papper) och en andel plast med fossilt ursprung. Den plast vi tar emot är utsorterad och kan inte återvinnas på annat sätt, antingen för att den innehåller giftiga ämnen eller för att designen förhindrar det.

Nyligen startade vi ett nytt projekt för bio-CCS vid Igelstaverket, där en fullskalig anläggning kan fånga upp 650 000 ton utsläpp koldioxid per år. Det motsvarar Huddinge, Botkyrka och Södertäljes totala utsläpp idag. Projektet drivs i samverkan mellan Söderenergi och Södertälje hamn.

I vår miljöredovisning tillämpar vi ett antal nyckeltal och lokala miljövärden, beräkningen är gemensam för alla fjärrvärmeföretag i Sverige. Dessa nyckeltal beskriver hur resurseffektiv vår produktion är och vilka utsläpp verksamheten ger upphov till i relation till producerad energi. Ett underlag vi också utgår ifrån för att bli bättre. Det kan skilja från år till år beroende på olika faktorer som vilka pannor som är i drift och vilka bränslen som används, vilket i sin tur kan påverkas av exempelvis väderförhållanden.

Som ett lokalt förankrat företag, arbetsgivare och granne står vi för ett hållbart samhälle, så även regionalt och globalt. Vi tar ansvar för vår lokala miljö på samma sätt som vi arbetar för att minimera vår påverkan på klimatet. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår teknik, för att till exempel minimera våra utsläpp till luften.

Vi hoppas du vill läsa mer

 

Sidan uppdaterades senast: 12 oktober 2021 Kontaktperson för innehållet: Camilla Koebe
WordPress Lightbox Plugin